รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับสูงระหว่างสิงคโปร์และไทย (Singapore - Thailand Senior Officials Development Programme)

โควต้าจำนวน : 0 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 61 จากทั้งหมด 61 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงาน กสทช.
2 นายสรวิศ นฤปิติ รองศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 นายวิชานัน นิวาตจินดา ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
4 นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สถาบันโรคผิวหนัง
5 นางเพ็ญนภา กัญชนะ ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้านฟิสิกสื์รังสี) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
6 นายธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน
7 นายสังคม วิทยนันทน์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
8 นายวิชาญ ปาวัน นายแพทย์ กรมควบคุมโรค
9 นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
10 นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
11 นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
12 นายพันศักดิ์ ถิรมงคล ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
13 นายพฤทธิพงศ์ สิงหติราช วิศวกรโยธา กรมทางหลวง
14 นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ วิศวกรโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก
15 นางสาวพิยะดา สุดกังวาล ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวง
16 นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
17 นายฤชา วราทร ผู้อำนวยการ กรมธนารักษ์
18 นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
19 นายเทอดศักดิ์ เดชคง ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
20 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการ กรมการข้าว
21 นางสาวอารีภักดิ์ เงินบำรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
22 นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล แรงงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
23 นางนิชานันท์ อัครนววิสิฐ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต
24 นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
25 นายประคัลร์ กอดำรงค์ ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
26 นางวายุพา วงศ์วิกรม นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม กรมการแพทย์
27 นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้บัญชาการเรือนจำ กรมราชทัณฑ์
28 นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี นักวิชาการพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
30 นางสาววรวรรณ พลิคามิน ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
31 นางสาวสีตไพสิฐ เอกะจัมปกะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
32 นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
33 นางวัฒนาโสภี สุขสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
34 นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา กรมคุมประพฤติ
35 นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
36 นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินการคลังระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
37 นายสายชล ยังรอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานกิจการยุติธรรม
38 นางจตุพร โรจนพานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
39 นางพจมาน ท่าจีน เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
40 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภุูมิภาคที่ 3 กรมเจ้าท่า
41 นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร)) ระดับสูง กรมส่งเสริมการเกษตร
42 นายชานน วาสิกศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
43 นางสาวกมลลักษณ์ อ้นอารี ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
44 นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผู้อำนวยการ กรมทรัพยากรน้ำ
45 นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ วิศวกรโยธา กรมทางหลวงชนบท
46 นางสาวฎาฎะณี วุฒิภดาดร ผู้อำนวยการ กรมสรรพากร
47 นายวรวีร์ ไวยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
48 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการ กรมประมง
49 นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
50 นางสาวณฐิณี สงกุมาร นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
51 นางอุษา ศรีใส ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
52 นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
53 นางชลาทิพย์ โลหะศิริ ผู้อำนวยการ กรมคุมประพฤติ
54 นางสาวกานดา ชูแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
55 นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมวิชาการเกษตร
56 นางชนิดา เกษมศุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
57 นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้อำนวยการ -
58 นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
59 นายเสกสรร สุขแสง ผู้อำนวยการ กรมบังคับคดี
60 นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) สูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
61 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น