หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตร (Highlight)

# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม --(Highlight)-- วันที่ ที่นั่ง
1 » โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ |
วันอบรม : 31/10/2019 - 20/11/2019
ลงทะเบียน : 01/08/2019 - 08:00
หมดเขต : 30/08/2019 - 16:30
277/0
2 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร
วันอบรม : 11/03/2019 - 30/08/2019
ลงทะเบียน : 07/01/2019 - 08:00
หมดเขต : 23/08/2019 - 16:30
1843/0
# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม วันที่ ที่นั่ง
151 » ภาษาเมียนมา สำหรับข้าราชการส่วนกลาง ระดับ ๑ รุ่นที่ ๑ (เสาร์ที่ 1 มี.ค. - 26 เม.ย.57)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 01/03/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
37/50
152 » ภาษาลาว สำหรับข้าราชการส่วนกลาง ระดับ ๑ รุ่นที่ ๑ (เสาร์ที่ 1 มี.ค. - 26 เม.ย.57)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 01/03/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
7/30
153 » ภาษาอินโดนีเซีย สำหรับข้าราชการส่วนกลาง ระดับ ๑ (อาทิตย์ที่ 23 ก.พ. - 23 มี.ค.57)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 23/02/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
20/30
154 » การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ รุ่นที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 20/02/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
36/35
155 » การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ รุ่นที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 18/02/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
31/35
156 » การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) รุ่นที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 11/02/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
36/35
157 » ภาษาลาว ระดับ 2 (สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี นครพนม และอุดรธานี)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 03/02/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
19/30
158 » การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ รุ่นที่ 1
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 28/01/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
27/35
159 » การติดตั้งและกู้คืนระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (รุ่น 3)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 19/12/2013 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
31/24
160 » การติดตั้งและกู้คืนระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (รุ่น 2)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 18/12/2013 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
34/24
161 » การติดตั้งและกู้คืนระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (รุ่น 1)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 17/12/2013 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
35/24
162 » การใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรมขั้นพื้นฐาน (รุ่น 3)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 27/11/2013 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
35/24
163 » การใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรมขั้นพื้นฐาน (รุ่น 2)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 20/11/2013 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
32/24
164 » การใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรมขั้นพื้นฐาน (รุ่น 1)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 13/11/2013 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
30/26
165 » ภาษาเมียนมา สำหรับข้าราชการส่วนกลาง ระดับ ๑ รุ่นที่ ๒ (ย้ายผู้เรียนไปรวมกับกลุ่มวันเสาร์)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
1/24
166 » ภาษาลาว สำหรับข้าราชการส่วนกลาง ระดับ ๑ รุ่นที่ ๒ (ย้ายผู้เรียนไปเป็นวันเสาร์ทั้งหมด)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
1/30
167 » การบริหารกำลังคนคุณภาพ (ชำนาญการ)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 21/07/2015 - 22/07/2015
ลงทะเบียน : 03/07/2015 - 00:30
หมดเขต : 05/07/2015 - 00:30
79/35
168 » การบริหารตำแหน่งและวางแผนกำลังคน : การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่ง
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 07/07/2015 -
ลงทะเบียน : 03/07/2015 - 00:15
หมดเขต : 04/07/2015 - 01:15
91/35
169 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 9
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 09/06/2015 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
43/43
170 » หลักสูตรที่ 2 การติดตั้งและกู้คืนระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) รุ่นที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 28/05/2015 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
77/50
171 » หลักสูตรที่ 1 การใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 26/05/2015 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
93/50
172 » หลักสูตรการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 (รุ่นที่ 10)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 14/05/2015 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
27/35
173 » หลักสูตรการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 (รุ่นที่ 9)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 12/05/2015 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
31/35
174 » หลักสูตรการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 (รุ่นที่ 8)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 11/05/2015 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
20/35
175 » หลักสูตรการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 (รุ่นที่ 7)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 08/05/2015 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
33/35
176 » หลักสูตรการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 (รุ่นที่ 6)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 07/05/2015 -
ลงทะเบียน : 01/05/2015 - 08:00
หมดเขต : 01/08/2015 - 16:00
25/35
177 » หลักสูตรการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 (รุ่นที่ 5)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 06/05/2015 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
19/35
178 » หลักสูตรการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 (รุ่นที่ 4)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 01/05/2015 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
21/35
179 » หลักสูตรการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 (รุ่นที่ 3)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 30/04/2015 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
26/35
180 » หลักสูตรการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 (รุ่นที่ 2)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 29/04/2015 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
31/35

Pages