รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 16

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 44 จากทั้งหมด 44 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 นายเสกสม อัครพันธุ์ กรมการขนส่งทางบก
2 นางสาวสุชาดา หมื่นกล้า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
3 นางสุดา สุหลง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
4 นางสาวกนิษฐา กังสวนิช กรมทรัพย์สินทางปัญญา
5 นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6 นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
7 นายนพดล คันธมาศ กรมการค้าต่างประเทศ
8 นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ กรมทางหลวง
9 นางสาวอุปมา ใจหงษ์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
10 นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
11 นายวิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
12 นายอุเทน ชนะกุล กรมกิจการเด็กและเยาวชน
13 ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
14 นายพรวิช ศิลาอ่อน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
15 นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
16 นายเดช เล็กวิชัย กรมชลประทาน
17 นายนรุณ สุขสมาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
18 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ กรมศุลกากร
19 นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ กรมวิชาการเกษตร
20 นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
21 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
22 นางนิยดา เสนีย์มโนมัย สำนักงานประกันสังคม
23 นางสาวสุชาดา พุ่มร่มบุตร
24 นายพลจักร นิ่มวัฒนา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
25 นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
26 นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
27 นายชยันต์ เมืองสง -
28 นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ กรมปศุสัตว์
29 นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
30 นายวัฒนา มังธิสาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
31 นางจีรนันท์ เพ่งพินิจ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
32 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ กรมเจ้าท่า
33 นายนายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
34 นางสาวภาวิณี โกษา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
35 นายประภาส ศรีจันทร์เวียง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
36 นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
37 นายเลิศชาย เลิศวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
38 นายวัชรุน จุ้ยจำลอง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
39 นายนรินทร์ศักย์ สัทธาประสิทธิ์ กรมเจ้าท่า
40 นายสกานต์ บุนนาค กรมการแพทย์
41 นายวินิต อธิสุข สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
42 นายครองศักดิ์ สงรักษา กรมส่งเสริมการเกษตร
43 นายพัฒนพงษ์ วันจันทึก มหาวิทยาลัยนครพนม
44 นายนิติ เหตานุรักษ์ กรมควบคุมโรค