หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตร (Highlight)

# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม --(Highlight)-- วันที่ ที่นั่ง
1 » โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ |
วันอบรม : 31/10/2019 - 20/11/2019
ลงทะเบียน : 01/08/2019 - 08:00
หมดเขต : 30/08/2019 - 16:30
277/0
2 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร
วันอบรม : 11/03/2019 - 30/08/2019
ลงทะเบียน : 07/01/2019 - 08:00
หมดเขต : 23/08/2019 - 16:30
1843/0
# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม วันที่ ที่นั่ง
91 » โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไปศึกษา (Academic Writing)
กลุ่มหลักสูตร : เตรียมความพร้อมนักเรียนทุนรัฐบาล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 05/07/2016 - 06/07/2016
ลงทะเบียน : 24/06/2016 - 16:00
หมดเขต : 04/07/2016 - 12:00
51/0
92 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 11
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 11/07/2016 - 25/07/2016
ลงทะเบียน : 21/06/2016 - 09:30
หมดเขต : 08/07/2016 - 16:30
39/40
93 » Workshop “ASEAN New-Wave Leadership Development”
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 16/08/2016 - 25/08/2016
ลงทะเบียน : 03/06/2016 - 09:30
หมดเขต : 31/08/2016 - 16:00
18/25
94 » โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไปศึกษา
กลุ่มหลักสูตร : เตรียมความพร้อมนักเรียนทุนรัฐบาล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 14/06/2016 - 15/06/2016
ลงทะเบียน : 28/05/2016 - 08:45
หมดเขต : 10/06/2016 - 16:00
43/60
95 » หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 25/08/2016 - 26/08/2016
ลงทะเบียน : 12/05/2016 - 00:15
หมดเขต : 23/08/2016 - 16:00
75/40
96 » หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างทีมงานให้มีผลงานดีเยื่ยม
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 08/08/2016 - 09/08/2016
ลงทะเบียน : 12/05/2016 - 00:15
หมดเขต : 04/08/2016 - 16:00
61/40
97 » หลักสูตรการบริหารผลงานและการเลื่อนเงินเดือน
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 14/07/2016 - 15/07/2016
ลงทะเบียน : 12/05/2016 - 00:15
หมดเขต : 12/07/2016 - 16:00
78/40
98 » หลักสูตรวินัยและการดำเนินการทางวินัย
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 16/06/2016 - 17/06/2016
ลงทะเบียน : 12/05/2016 - 00:15
หมดเขต : 14/06/2016 - 16:00
63/40
99 » หลักสูตรการบรรจุและแต่งตั้ง
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 26/05/2016 - 27/05/2016
ลงทะเบียน : 12/05/2016 - 00:15
หมดเขต : 24/05/2016 - 16:00
50/40
100 » เทคนิคการใช้กล้องดิจิทัลถ่ายภาพ เพื่อการจัดทำสื่อดิจิทัล
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 16/05/2016 - 18/05/2016
ลงทะเบียน : 28/04/2016 - 16:45
หมดเขต : 13/05/2016 - 16:30
19/30
101 » โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไปศึกษา (ครั้งที่ 2)
กลุ่มหลักสูตร : เตรียมความพร้อมนักเรียนทุนรัฐบาล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 27/04/2016 - 27/04/2016
ลงทะเบียน : 21/04/2016 - 09:00
หมดเขต : 26/04/2016 - 16:00
24/35
102 » โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไปศึกษา (ครั้งที่ 1)
กลุ่มหลักสูตร : เตรียมความพร้อมนักเรียนทุนรัฐบาล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 26/04/2016 - 26/04/2016
ลงทะเบียน : 21/04/2016 - 09:00
หมดเขต : 25/04/2016 - 16:00
14/35
103 » โครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ “Scholarship Day”
กลุ่มหลักสูตร : นิทรรศการ (Exhibition)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 28/03/2016 - 28/03/2016
ลงทะเบียน : 15/03/2016 - 11:00
หมดเขต : 23/03/2016 - 12:00
2/500
104 » วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2559
กลุ่มหลักสูตร : คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 31/03/2016 - 01/04/2016
ลงทะเบียน : 15/03/2016 - 05:15
หมดเขต : 25/03/2017 - 09:30
574/700
105 » หลักสูตรเทคนิคและลูกเล่นในการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 (ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 28/03/2016 - 29/03/2016
ลงทะเบียน : 08/03/2016 - 14:15
หมดเขต : 25/03/2016 - 12:00
24/24
106 » การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ MS-Excel 2007 (ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 17/02/2016 - 19/02/2016
ลงทะเบียน : 02/02/2016 - 07:30
หมดเขต : 12/02/2016 - 16:00
27/24
107 » การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat (ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 24/02/2016 - 25/02/2016
ลงทะเบียน : 02/02/2016 - 07:30
หมดเขต : 23/02/2016 - 16:30
19/24
108 » ปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ หลักสูตรที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 21/03/2016 - 31/08/2016
ลงทะเบียน : 14/01/2016 - 08:30
หมดเขต : 17/03/2017 - 16:30
2021/0
109 » ปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ หลักสูตรที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 15/03/2016 - 15/03/2016
ลงทะเบียน : 14/01/2016 - 08:30
หมดเขต : 17/03/2016 - 16:30
1000/1000
110 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 84
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 30/05/2016 - 31/08/2016
ลงทะเบียน : 24/12/2015 - 08:00
หมดเขต : 22/01/2016 - 10:30
352/0
111 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 83
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 15/02/2016 - 15/05/2016
ลงทะเบียน : 24/12/2015 - 08:00
หมดเขต : 22/01/2016 - 10:30
355/0
112 » การบริหารจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. และการบริหารจัดการองค์ความรู้ระดับสำนัก (รุ่นที่ 2)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 03/12/2015 - 03/12/2015
ลงทะเบียน : 17/11/2015 - 09:00
หมดเขต : 01/12/2015 - 18:00
17/24
113 » การบริหารจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. และการบริหารจัดการองค์ความรู้ระดับสำนัก (รุ่นที่ 1)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 02/12/2015 - 02/12/2015
ลงทะเบียน : 17/11/2015 - 09:00
หมดเขต : 01/12/2015 - 18:00
8/24
114 » หลักสูตรการใช้โปรแกรม PSPP สำหรับงานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 30/11/2015 - 02/12/2015
ลงทะเบียน : 17/11/2015 - 09:00
หมดเขต : 25/11/2015 - 18:00
25/40
115 » หลักสูตรการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 08/12/2015 - 09/12/2015
ลงทะเบียน : 17/11/2015 - 09:00
หมดเขต : 25/11/2015 - 18:00
29/40
116 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 10
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 23/11/2015 - 01/12/2015
ลงทะเบียน : 04/11/2015 - 08:00
หมดเขต : 19/11/2015 - 23:59
45/48
117 » การบริหารระบบพนักงานราชการ (PC204/ระดับชำนาญการ)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 23/12/2015 - 25/12/2015
ลงทะเบียน : 04/11/2015 - 09:30
หมดเขต : 24/11/2015 - 23:45
73/35
118 » การทำงานเป็นทีม (SK202)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 08/03/2016 - 09/03/2016
ลงทะเบียน : 04/11/2015 - 09:30
หมดเขต : 09/02/2016 - 23:45
41/35
119 » การคิดวิเคราะห์ (SK201)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 28/03/2016 - 29/03/2016
ลงทะเบียน : 04/11/2015 - 09:30
หมดเขต : 09/02/2016 - 23:45
101/35
120 » การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การสอนงานเพื่อการปรับปรุง (D301/ระดับชำนาญการพิเศษ)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 15/03/2016 - 16/03/2016
ลงทะเบียน : 04/11/2015 - 09:30
หมดเขต : 09/02/2016 - 23:45
47/35

Pages