หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตร (Highlight)

# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม --(Highlight)-- วันที่ ที่นั่ง
1 » หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel Basic & Intermediate (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร
วันอบรม : 01/05/2019 - 03/05/2019
ลงทะเบียน : 18/04/2019 - 08:00
หมดเขต : 29/04/2019 - 16:30
0/30
2 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร
วันอบรม : 11/03/2019 - 30/08/2019
ลงทะเบียน : 07/01/2019 - 08:00
หมดเขต : 23/08/2019 - 16:30
1788/0
# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม วันที่ ที่นั่ง
61 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 15/05/2017 - 16/09/2017
ลงทะเบียน : 23/03/2017 - 09:15
หมดเขต : 12/09/2017 - 16:30
1593/0
62 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 1
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 25/04/2017 - 25/04/2017
ลงทะเบียน : 23/03/2017 - 09:00
หมดเขต : 24/04/2017 - 23:59
398/1000
63 » หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Google Docs รุ่นที่ 2 (เฉพาะบุคลากร สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 28/03/2017 - 29/03/2017
ลงทะเบียน : 10/03/2017 - 08:30
หมดเขต : 23/03/2017 - 22:30
18/32
64 » การปรับปรุงข้อมูลที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน website สำนักงาน ก.พ. : รุ่น 2 (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 10/03/2017 - 10/03/2017
ลงทะเบียน : 20/02/2017 - 07:00
หมดเขต : 07/03/2017 - 23:59
16/20
65 » การปรับปรุงข้อมูลที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน website สำนักงาน ก.พ. : รุ่น 1 (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 09/03/2017 - 09/03/2017
ลงทะเบียน : 20/02/2017 - 07:00
หมดเขต : 07/03/2017 - 23:59
17/20
66 » Training Program on “ASEAN Plus New-Wave Leadership Development” (20 – 25 March 2017)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 20/03/2017 - 25/03/2017
ลงทะเบียน : 23/02/2017 - 09:45
หมดเขต : 16/03/2017 - 23:59
21/0
67 » วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560
กลุ่มหลักสูตร : คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 31/03/2017 - 01/04/2017
ลงทะเบียน : 06/03/2017 - 10:45
หมดเขต : 29/03/2017 - 23:59
598/700
68 » กำหนดการจัดประชุม: เปิดหลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)”
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 14/03/2017 - 28/03/2017
ลงทะเบียน : 15/02/2017 - 08:00
หมดเขต : 28/02/2017 - 23:59
107/0
69 » หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Google Docs (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 02/03/2017 - 03/03/2017
ลงทะเบียน : 10/02/2017 - 07:00
หมดเขต : 27/02/2017 - 16:00
26/35
70 » หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ Infographic เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 27/12/2016 - 28/12/2016
ลงทะเบียน : 16/12/2016 - 07:00
หมดเขต : 22/12/2016 - 23:59
33/24
71 » การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในระดับจังหวัด
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 27/04/2017 - 28/04/2017
ลงทะเบียน : 14/12/2016 - 07:00
หมดเขต : 31/03/2017 - 23:59
76/50
72 » เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในจังหวัดเพื่อรองรับ Thailand 4.0
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 02/03/2017 - 03/03/2017
ลงทะเบียน : 14/12/2016 - 07:00
หมดเขต : 10/02/2017 - 23:59
59/50
73 » วินัยและการดำเนินการทางวินัย
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 02/02/2017 - 03/02/2017
ลงทะเบียน : 14/12/2016 - 07:00
หมดเขต : 10/01/2017 - 23:59
73/50
74 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 12
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 13/12/2016 - 22/12/2016
ลงทะเบียน : 23/11/2016 - 08:30
หมดเขต : 09/12/2016 - 16:30
46/47
75 » โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง:ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 9
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.2)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 09/02/2017 - 07/07/2017
ลงทะเบียน : 29/11/2016 - 08:30
หมดเขต : 30/12/2016 - 23:59
48/35
76 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 86
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 31/05/2017 - 08/09/2017
ลงทะเบียน : 14/11/2016 - 08:30
หมดเขต : 16/12/2016 - 16:30
342/0
77 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 85
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 01/02/2017 - 12/05/2017
ลงทะเบียน : 14/11/2016 - 08:30
หมดเขต : 16/12/2016 - 16:30
324/0
78 » ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 101)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 14/03/2017 - 16/03/2017
ลงทะเบียน : 08/11/2016 - 06:00
หมดเขต : 01/02/2017 - 16:30
188/60
79 » การสอนงานเพื่อการปรับปรุง (D 301)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 07/03/2017 - 09/03/2017
ลงทะเบียน : 08/11/2016 - 06:00
หมดเขต : 01/02/2017 - 16:30
45/35
80 » การสรรหาและเลือกสรร (R 201)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 21/02/2017 - 23/02/2017
ลงทะเบียน : 08/11/2016 - 06:00
หมดเขต : 01/02/2017 - 16:30
54/35
81 » การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (D 201)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 23/01/2017 - 25/01/2017
ลงทะเบียน : 08/11/2016 - 06:00
หมดเขต : 27/12/2016 - 16:30
60/35
82 » การบริหารกำลังคนคุณภาพ (HR 201)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 10/01/2017 - 12/01/2017
ลงทะเบียน : 08/11/2016 - 06:00
หมดเขต : 27/12/2016 - 16:30
59/35
83 » การบริหารผลการปฏิบัติงาน (PM 101)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 19/12/2016 - 23/12/2016
ลงทะเบียน : 08/11/2016 - 06:00
หมดเขต : 29/11/2016 - 23:59
70/35
84 » การบรรจุและแต่งตั้ง (M101)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 19/12/2016 - 23/12/2016
ลงทะเบียน : 08/11/2016 - 06:00
หมดเขต : 29/11/2016 - 23:59
77/35
85 » การบริหารจัดการพนักงานราชการและระบบการจ้างงานของภาครัฐ
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 24/11/2016 - 25/11/2016
ลงทะเบียน : 07/11/2016 - 00:15
หมดเขต : 16/11/2016 - 23:59
83/50
86 » การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) รุ่นที่ 22
กลุ่มหลักสูตร : ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 01/03/2017 - 31/03/2017
ลงทะเบียน : 25/11/2016 - 08:00
หมดเขต : 16/01/2017 - 17:00
116/55
87 » โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 9
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 06/10/2016 - 21/10/2016
ลงทะเบียน : 27/07/2016 - 08:30
หมดเขต : 19/08/2016 - 12:00
219/0
88 » การสัมมนา เรื่อง"การบูรณาการข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ: ประโยชน์ของฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลต่อการบริหารงานของส่วนราชการ"
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 05/08/2016 - 05/08/2016
ลงทะเบียน : 17/07/2016 - 13:45
หมดเขต : 03/08/2016 - 18:00
288/312
89 » โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไปศึกษา (Academic Writing)
กลุ่มหลักสูตร : เตรียมความพร้อมนักเรียนทุนรัฐบาล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 05/07/2016 - 06/07/2016
ลงทะเบียน : 24/06/2016 - 16:00
หมดเขต : 04/07/2016 - 12:00
51/0
90 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 11
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 11/07/2016 - 25/07/2016
ลงทะเบียน : 21/06/2016 - 09:30
หมดเขต : 08/07/2016 - 16:30
39/40

Pages