รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 95

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 255 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นางสาวปานใจ โวหารดี ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
2 นายสุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
3 นายวีรพันธ์ พวงเพชร ผู้อำนวยการ กรมคุมประพฤติ
4 นายปรีชา ภู่สมบัติขจร ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6 นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7 ร้อยตำรวจเอกหญิงรัชดาภรณ์ มรม่วง นักนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
8 นายปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
9 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10 นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมทางหลวง
11 นายจักราวุธ เพชร์แก้ว สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 กรมสรรพากร
12 นางสาววิไลพร หงษ์หิรัญกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด กรมที่ดิน
13 นายนิพนธ์ หย่งกิจ ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14 นายจเร พูลช่วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
15 นายสถาพร ร่วมนาพะยา ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
16 นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ ผู้อำนวยการ กรมกิจการผู้สูงอายุ
17 นางสาวสุนิสา ผิวนวล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
18 นายภูวดล มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
19 นายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
20 นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
21 นายพลากร ม่วงพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ
22 นางสาวพิมพ์สราญ บำเพ็ญวิบูลย์กิจ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) กรมธนารักษ์
23 นางพลินี เตชะมวลไววิทย์ ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ
24 นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
25 นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
26 นายไกรโชค อรุณไพโรจน์กุล นักการทูต กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
27 นางสาวยานี ศรีมีชัย นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานรัฐมนตรี - พณ.
28 นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์ ผู้อำนวยการ กรมสุขภาพจิต
29 นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
30 นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
31 นายสุกิจ ครุฑคง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
32 นายจิติภัทร์ บุญสม ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
33 นางสาวนิยดา กุลวาไชย ผู้อำนวยการ กรมธุรกิจพลังงาน
34 พันเอกปริวรรตน์ วิมลปรีชาพงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี กรมราชทัณฑ์
35 นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
36 นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
37 นางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
38 นายเฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการ กรมควบคุมโรค
39 นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
40 นายนิมิตร ศรียาภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
41 นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร
42 นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง
43 นางสาวรัตนา เสาวนียากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
44 นางสาวขวัญใจ พรานุสร ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง) กรมบัญชีกลาง
45 ดร.เทพภิญโญ โคตรนนท์ ผู้อำนวยการกองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน
46 นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
47 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
48 นายกิตติ จันทร์ส่อง เลขานุการกรม กรมทรัพยากรน้ำ
49 นางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
50 นายประสาน สังวาลเดช ผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
51 นางพรอุมา หมอยา คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง
52 นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
53 นางสาวธัญญรัตน์ มังคลรังษี ผู้อำนวยการ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
54 นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
55 นางสาวมยุรี ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
56 นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนัก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
57 นายธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
58 นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
59 นางสาวสิริรัชนา เนาว์โสภา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
60 นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
61 นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
62 นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
63 นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล ผู้อำนวยการ กรมศิลปากร
64 นายภัทรพล ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
65 นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
66 นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา
67 นายอมร แก้วมรกต ผู้อำนวยการ กรมอุตุนิยมวิทยา
68 นายประสิทธิ์ ปาตังคะโร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
69 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
70 นางสาวมัทนา เจริญศรี ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1 สำนักงบประมาณ
71 นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
72 นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
73 นายเมธา คชาภิชาติ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเซษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์
74 นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
75 นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ นักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์
76 นายพัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้อำนวยการ กรมพลศึกษา
77 นางตรัยลดา ดรงคมาศ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
78 นางกุลญดา ทอนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
79 นายธนากร นาเชียงใต้ ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาที่ดิน
80 นายพรเทพ ศรีธนาธร ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป / อัครราชทูต สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
81 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
82 นางศุภวันจักรี ดอนไสว นักวิชาการสัตวบาล สำนักงานรัฐมนตรี - กษ.
83 นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่ กรมบัญชีกลาง
84 นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
85 นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
86 นายสุชาติ มูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมปศุสัตว์
87 นายธงชัย เมืองสนธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
88 นายสมศักดิ์ แก้วสอน ผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89 นายสุภชัย ภูริเกษม ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
90 นางกันยรัตน์ จันกลิ่น ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคม
91 นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
92 นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
93 นายธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา
94 นางสุภาวดี ระโยธี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
95 นายพีรพงศ์ จันทรา เลขานุการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
96 นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการ กรมการขนส่งทางบก
97 นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
98 นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
99 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
100 นางสาวสิริวรรณ คูหาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Pages