รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 13

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 30 จากทั้งหมด 30 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นายธีรลักษ์ แสงสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
2 นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
3 นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
4 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5 นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
6 นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร กรมสรรพากร
7 นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
8 นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
9 นาย อดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
10 นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
11 นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
12 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว กรมการข้าว
13 นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
14 นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
15 นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม
16 พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
17 นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
18 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
19 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กรมชลประทาน
20 นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
21 นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
22 นางสาวนุสรา กาญจนกูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา
23 นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง
24 นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
25 นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
26 นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท
27 นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
28 นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
29 ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
30 นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย