รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leader) รุ่นที่ 26

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 329 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นางสาวสุจริยาา ขมสนิท ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
2 นายภาคภูมิ ตันธนศรีกุล นักวิชาการสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
3 นายนายจักรพงษ์ ธรรมทินโน วิศวกรโยธา กรมทางหลวง
4 นางสาวสุริวัสสา ธัญญาณัฐวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองทัณฑวิทยา กลุ่มงานราชทัณฑ์ต่างประเทศ
5 นายยศ สุคนธมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน
6 นางสาวพรรณวดี คำไชยวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
7 นายอกนิษฐ์ ชุมนุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
8 นายปัญจศักดิ์ เทพอวยพร วิศวกรไฟฟ้า กรมชลประทาน
9 นางสาวอมรวรรณ ตรีเนตร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
10 นางสาวกมลลักษณ์ บุญซื่อ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
11 นางสาวสรวงแสง ชัยเกษตรสิน วิศวกรโยธา กรมทางหลวง
12 นายณัฐรุจ อนันตบวรวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมธุรกิจพลังงาน
13 นางสาวเปมิกา รักศิริพงษ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
14 นางสาวศุภวรรณ สมบุตร นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมการเกษตร
15 นายสิฏฐิพงษ์ สุริยกานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการเกษตร
16 นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์ นักวิชาการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี
17 นางสาวอรุณรัตน์ การพานิช นักวิชาการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
18 นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
19 นางสาวชลิดา สารใจ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
20 นายกัญจน์ พรหมลักขโณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
21 นายภูมิรัฐ ดำยศ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
22 นายเดชธนา สายระดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
23 นางสาวปนัสนันท์ อินคง ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
24 นางนิภาพร เผ่ากันทะ นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง
25 นางสาวขวัญกมล ศาสตระรุจิ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
26 นายสาธิต กาละพวก นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
27 นางสาวณิชชาภัทร กาญจนอุดมการ นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
28 นายธณาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์ นักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
29 นายวัฒนา บุญญรักษ์ธัญญา นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง
30 นายศุภชัย กันทาใจ นักทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
31 นายศรัณย์ แก้วเมืองมูล นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี
32 นางมัลลวีร์ รอชโฟล นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33 นางสาวภาสิน จันทรโมลี นักวิชาการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
34 นางสาวศศิวรา เลาหสุรโยธิน นักวิชาการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก
35 นายกิตติ ขาววิเศษ นักธรณีวิทยา Geological Survey Division, Department of Mineral Resources
36 นางสาวอภิษฎา เหล่าวัฒนพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
37 นายณัฐจักร์ ศรีแก้วเลิศ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
38 นายภัคพงษ์ ศรีบัวทอง นักธรณีวิทยา สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1
39 นางสาวกรวรรณ ณัฐวรโชติ นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง
40 นางสาววรรณฤดี ชั้นศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
41 นายนุชิต ศิริทองคำ นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี
42 นางสาวพินยรัชต์ จันทร์เจิดศักดิ์ นักวิชาการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
43 นางสาวศราทิพย์ เกิดผล นักวิชาการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
44 นางสาวมนชนก ธนสันติ นักวิชาการพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
45 นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
46 นางสาววเรวรรณ รอดราวี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
47 นายกรณ์ อรรถเนติศาสตร์ นักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
48 นางสาวน้ำฝน คำพิลัง นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี
49 นางสาวกมลลักษณ์ วงษ์โก นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี
50 นายธนาธร โฉมแก้ว นักวิชาการภาษี กรมสรรพากร
51 ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ สิทธิวัฒนานนท์ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
52 นางสาวมัชฌิมา นันทรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
53 นางสาวเพลินพิศ นิตรมร นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
54 นางสาวปิยนุช จันทร์อักษร นักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
55 นางสาวเกศศร์วเลิศ จรัญฤกษ์ถวิล เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
56 นางสาวตุลญา เอมะสุวรรณ นักวิชาการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
57 นางวีทรินทร์ ตันวีระกาญจน์ นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง
58 นางสาววริศรา สุวัฒนาวินิจ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59 นางสาวณัฐวรา จันทรธานีวัฒน์ วิศวกรโยธา กรมทางหลวงชนบท
60 นายอรรจภิษัช พิณตานนท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
61 นายปรีชา กาเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร
62 นางสาวปรีดารัตน์ พลละเอียด นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
63 นางสาวเบญจวรรณ สุขนิยม นักจัดการงานทั่วไป กรมวิชาการเกษตร
64 นางสุวิสาข์ คนเจน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
65 นางสาวอภิญญา เจริญฉ่ำ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
66 นายกอบชัย หิรัญอุดมเกียรติ นักประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
67 นางสาวจริยา สมานเดชา นิติกร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
68 นางสาวสุภาวดี เนินคนา นักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
69 นายเจษฎาพร รอดพิพัฒน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
70 นางสาวปพิชญา นาทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
71 นายสรรเพชญ ศิริเกตุ ครู สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
72 นางสาวชลพรรณ สิงห์สาคร นักวิชาการเงินและบัญชี กรมบัญชีกลาง
73 นางสาวประภารัตน์ พรมเอี้ยง นักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
74 นางสาวศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
75 นางสาวจุฑา กีฬา นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
76 นายเมธวัจน์ รุ่งศิริวรพงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
77 นางสาววราลี ทองแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
78 นางสาวสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกร กรมบัญชีกลาง
79 นางสาวศัศภัสช์ ชื่นฤาดี นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
80 นางสาวนิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์ นิติกร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
81 นายศุภนัท สุวรรณสุขสำราญ นักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม
82 นายพงฐ์เขตต์ รัชตะทรัพย์ นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
83 นางอัมพวรรณ พุกดำ - -
84 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ โกสิลา นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
85 นางสาวกฤติยา เพ็ชรศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
86 นางสาวปัทมา ประสิทธิวงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
87 นายบุญสรรค์ ประเสริฐกุลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
88 นางสาวสุรัตน์วดี ศรีสุวรรณ นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
89 นายวิศรุจน์ เมืองปลื้ม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
90 นางสาวนฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา วิศวกรการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
91 นางสาวอรุโณทัย ซาววา นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
92 นางสาวศิริลักษณ์ รุ่งเรืองกุลดิษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
93 นางสิริลักษณ์ จันทร์แจ่มศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
94 นายวิทักษ์ วิทักษบุตร นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
95 นายเผ่าพัชร รพีธรรมานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
96 นางจิรพรรณ เมืองปลื้ม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
97 นายพงศ์พันธุ์ วัชรวิชานันท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
98 นางสาววัชรี แสงหิรัญ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
99 นางสาวพจนีย์ สีหาภาค นิติกร สำนักงานประกันสังคม
100 นางสาวกชกร กานตารัมภ์ นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

Pages