รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ (รุ่นที่ 3)

โควต้าจำนวน : 102 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 101 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นางสาวกรรณิการ์ สุกใส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2 นางสาวจุฑาทิพย์ สีดาราช นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3 นายฆนาการ ถือแก้ว นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
4 นายกรวิชญ์ เสนทอง นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
5 นางสาววรรณนภา ฟักพับ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
6 นางสาววรัญญา ตันดี นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
7 นางสาวกฤษณา ชยามฤต เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
8 นายสหรัฐ แก้วมุกดา นักวิชาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
9 นางสาวสุชญา บุญเสริม นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
10 นายภาณุภณ อินเงิน นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
11 นางสาวคล้ายจันทร์ ชิตจำปา เจ้าพนักงานธุรการ กรมการพัฒนาชุมชน
12 นางสาวพรสิริ จำปาทอง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
13 นายอภิสิทธิ์ กิจรักษา นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
14 นายสกรีน โนฤทธิ์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
15 นายพุทธพร โสมบุญเสริม นักวิชาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
16 นางสาววราลักษณ์ เย็นใจ นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
17 นางสาวรุจิรา ศาสนา นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
18 นางสาวดวงพร พันธุ์สาคร นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
19 นางสาวสุทธิกานต์ ศรีสดสุข นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
20 นางสาวกรกมล มีสุข นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
21 นางสาวภาวิณี แก้วคำ เจ้าพนักงานธุรการ กรมประชาสัมพันธ์
22 นางสาวพรชิตา รุกขชาติ นักทรัพยากรบุคคล กรมประชาสัมพันธ์
23 นางสาวประมีนา จันทรัตน์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
24 นางสาวจิตติมา โพธิ์แสง นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
25 นางสาวศิรินันท์ ขันติยะชัย เจ้าพนักงานธุรการ กรมประชาสัมพันธ์
26 นายมนัส พิมพ์รัตน์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
27 นางสาวดารารัตน์ สงลา นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
28 นายถาวร สุทธหลวง นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
29 นางสาวพัชรี พูลเพิ่ม นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
30 นางสาวอรพรรณ สืบศรี นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
31 นางสาวกุลนิษฐ์ พุทธรักษา นิติกร กรมประชาสัมพันธ์
32 นางคนึงนิด พิพัฒน์ธนพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ กรมประชาสัมพันธ์
33 นายธนิสสร รื่นสุคนธ์ เจ้าพนักงานธุรการ กรมประชาสัมพันธ์
34 นายกฤษดา กฤษมานิต นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
35 นายสุทัศน์ อ่างแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ กรมประชาสัมพันธ์
36 นายเอนกพงศ์ สีเขียว นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้
37 นางสาวพรทิพย์ เสวิวัฒน์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
38 นางสาวผ่องใส มณีบู่ เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
39 นางสาวณิชากร แสงโสดา นักวิชาการเงินและบัญชี กรมประชาสัมพันธ์
40 นางสาวศรัณยา นวมดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
41 นางสาวชัญญารัช ปัจจะกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
42 นายศิวา มาลัยทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
43 นายประกายพฤกษ์ จันทรา เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
44 นางสาวน้ำพลอย ขำเมือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
45 นางสาวฉัตรแก้ว เพ็ญศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
46 นางสาวศุภราภรณ์ มีสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
47 นายรัศมินทร์ พุทธอินทรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
48 นางสาวนิภาวรรณ เยี่ยมรัมย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
49 นางสาวบัวแก้ว แป้นเพชร์ เจ้าพนักงานธุรการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
50 นางสาวกฤตพร ณ น่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
51 นางกนกวรรณ เพ็ชรพวง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
52 นายกฤษฎากร แก้วคง นักทรัพยากรบุคคล กรมประชาสัมพันธ์
53 นางสาวชารียา สุวิจิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
54 นางสาวอรทัย สุคันธรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมประชาสัมพันธ์
55 นายวัชรพันธ์ กลิ่นนิ่มนวล นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
56 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีสุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
57 นางสาวพัชยา นารักษ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
58 นายวสันต์ โสคำภา นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
59 นางสาวกนกวรรณ บัณฑุเจษฎา เจ้าพนักงานธุรการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
60 นายชัยยุทธ หนูสังข์ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
61 นางสาวชลธิชา สาหับ นักวิทยาศาสตร์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
62 นายศุภโชค อยู่ดี นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
63 นายฉัตรชัย เทียมสานุจิตร นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
64 นางสาวเจนจิรา โพธิ์ทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ กรมที่ดิน
65 นายอภิวัฒน์ จงปัตนา นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
66 นายโกศล โพธิวร นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
67 นางสาวสุรีรัตน์ ปานมณี เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
68 นายวรวิทย์ สุขสง นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
69 นายจตุรภัทร โสภานะ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
70 นายวุฒิชัย พรมหากุล นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
71 นางรัตนาภรณ์ จินดาเพ็ชร นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
72 นางสาวจุฑารัตน์ สกุลเดช นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
73 นายเอกลักษณ์ ยอดสิงห์ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
74 นายพรหมพิริยะ วรรณรัศมี นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
75 นายนายอนันต์ จันทวงษ์ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
76 นายจักรพันธ์ กลมกูล นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
77 นายทศพร กระจ่างแก้ว นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
78 นายประพันธ์ พรหมบุตร นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
79 นางสาวภคญาณิน นิลสระคู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการท่องเที่ยว
80 นายอภิชิต ทวีโสด นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
81 นายอนุรักษ์ ทะไกรราช นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
82 นายอินทัช ชุมแวงวาปี นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
83 นายพงษ์พัฒน์ บุรวงค์ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
84 นายสุบิณฑ์ ปัญญเสถียร นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
85 นายศิวดล สะโสดา นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
86 นายคมกริช สีทอง นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
87 นายอิทธิกร อาจหาญ วิศวกร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
88 นางจินดาพร พรมดี นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
89 นางสุภาพร ขันเชื้อ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
90 นายกวี ภูวฐิตานนท์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
91 นายศรายุทธ จันทร์เพชร นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
92 นายชนินทร์ ดวงดี นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
93 นายทรงชัย ริยะนิจ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
94 นายธนาชัย อารีพรพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
95 นางสาวศุภนิดา ประเสริฐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมประชาสัมพันธ์
96 นายพีรพงษ์ พัชรพจนากรณ์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
97 นายพิพัฒน์ โปร่งเจริญ นายช่างเทคนิค สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
98 นายวัชระ สายสอด นายช่างเครื่องกล กรมอุตุนิยมวิทยา
99 นายณัฐดนัย ประพันธ์โรจน์ นิติกร กรมธุรกิจพลังงาน
100 นางสาวพัชรินทร์ กิติดี พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Pages