รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ (รุ่นที่ 1)

โควต้าจำนวน : 110 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 110 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นางสาวพิมพ์ชนก กันธิยะ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2 นางสาวณัฐนันท์ สว่างเรืองฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
3 นางสาวทิพวรรณ ทองล้น เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
4 นางสาวพัชรี ง้าวไข่น้ำ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
5 นางสาวไอรดา บุญมาวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
6 นางสาวนริศรา อรุณฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
7 นายสรพชร หรุ่นทะเล ทันตแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8 นางฐิติมา จุฬะแพทย์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
9 นางสาวประภัสสร อารมย์สุข เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
10 นางสาวกชวรรณ สังขวนิช นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11 นางสาวเบญจมาศ ศรีทอง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
12 นางสาวณัฐธิดา เจริญวิมลรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13 นางสาวอริสรา ตั้งสกุล เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน ก.พ.
14 นางสาวธนิดา รัตนวิจิตร นักทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
15 นายพชรกร บุญมงคล นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
16 นางสาวพรพรรณ คำศรี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
17 นางสาวกนกพร เปรมทอง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
18 นางสาวกรวิกา บุญศรี เจ้าพนักงานธุรการ กรมการพัฒนาชุมชน
19 นางสาวยามีรา นันลา นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
20 นางสาวสโรชินี วิหะกะรัตน์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
21 นางสาววิลาสินี สงกุมาร เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
22 นายบัญชร อ่อนศรี นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
23 นายสามารถ จิตวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
24 นางสาวจงดี เจริญรูป นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
25 นายวิทวัส เขียวบาง นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
26 นางสาวเอกไพลิน สิทธิกุล นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
27 นางสาวอักษิพร จันทร์เทวี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
28 นางสาววริศรา เจิมจิตรผ่อง นักวิชาการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรธรณี
29 นางสาวชุติรัตน์ คล้ายหนองสรวง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ก.พ.
30 นางสาวแพรวา ฉัตรคุณเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
31 นายชณัทพัฒน์ นรนายา นิติกร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
32 นางสาวพชรวรรณ วรรณวงษ์ นิติกร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
33 นายจตุพล สวนสวรรค์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
34 นางสาวพัชรินทร์ เนตรทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำ
35 นายทีฆายุ วันเนา นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
36 นางระเบียบรัตน์ ทองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำ
37 นางสาวฐิติรัตน์ อังคะแสน เจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำ
38 นายศุภกฤต สุขกะใจ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมทรัพยากรน้ำ
39 นางกนกวรรณ คุ้มทอง นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
40 นางสาวกรกฏ แน่นหนา นักทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
41 นางสาวศิรินันท์ กุลดิลก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน
42 นางสาวพิมพิลัย ขันทรี นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
43 นายณัฐพงษ์ พุทธวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำ
44 นางสาวพัฒนา สมาธิ นักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย
45 นางสาวสาวิตรี รักกลัด นักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
46 นายธงชัย รัตนภักดี นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
47 นางสาวลักขณา หมั่นเขตรกิจ เจ้าพนักงานประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
48 นางสาวสุนันทา สุรินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
49 นายตุลยวัฒน์ หอมภู่ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
50 นายกิตติภพ ตันสกุล นักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
51 นางสาวญภา พลดงนอก นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
52 นางสาวพัชรีวรรณ อมรพิทยากุล นักทรัพยากรบุคคล ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
53 นางสาวสุนิสา โกศล เศรษฐกร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
54 นายอนุรักษ์ จินดารัตน์ นิติกรปฎิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
55 นายมนูญ มณีวิทย์ นิติกร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
56 นางสาวธัญญลักษณ์ ชัยวรพล นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย กรมพัฒนาที่ดิน
57 นายพชร เสมียนรัมย์ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย กรมพัฒนาที่ดิน
58 นางสาววรรษนนท์ บรรณมาศ นิติกร สำนักงานกิจการยุติธรรม
59 นางสาวเพ็ญประภา เกียรติเจริญศิริ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาที่ดิน
60 นางสาวธัญญรัตน์ สนธิ นักวิชาการเผยแพร่ กรมพัฒนาที่ดิน
61 นายสมประสงค์ ประวันนา นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย กรมพัฒนาที่ดิน
62 นายจักรภัทร สุนทรวรรณ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย กรมพัฒนาที่ดิน
63 นางหทัยกานต์ พัดยา นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
64 นางสาวกัลยรัตน์ รุ่งรัตนชีวิน นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
65 นางสาววารุณี สิมลี เจ้าพนักงานพัสดุ กรมพัฒนาที่ดิน
66 นางสาวฐิตกาญจน์ ปัญญี เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาที่ดิน
67 นายอดิศักดิ์ ใจหาญ นิติกร กรมบังคับคดี
68 ว่าที่ร้อยตรีนิติศาสตร์ ผ่องพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
69 นางสาวรมณีย์ ศรีโชติ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมพัฒนาที่ดิน
70 นางสาวภัคจิรา ริมดุสิต นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค
71 นางสาวพัชรินทร์ พวงทอง เจ้าพนักงานธุรการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
72 นางสาวภาสินี ม่วงใจเพชร นักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
73 นายสุขประเสริฐ จันแปงเงิน นายช่างโยธา กรมพัฒนาที่ดิน
74 นางสาวพิชญ์ลักษณ์ แช่มชื่น เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
75 นายศักดิ์สิทธิ์ สว่างศุข เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
76 นางสาวหัทยา สุขสำอางค์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
77 นางสาวขนิษฐา หิมะโส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย กรมพัฒนาที่ดิน
78 นายนรวิชญ์ สุทธิวารี เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
79 นางจิดาภา ชำนาญ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
80 นายอุดมเดช ฟองอ่อน นักวิชาการยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
81 นายชนุดม รอดการทุกข์ เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
82 นางสาวเกวลิน แตงทอง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
83 นางสาวญดาณัฐ มีบุญญา เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
84 นายธนเดช วงษ์วิวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
85 นายชานน ลิมป์ประสิทธิพร เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
86 นางสาวนุษจลินทร์ ขวัญพิชิต นักวิชาการยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
87 นายชยานนท์ บัวงามดี นักวิชาการศาสนา กรมการศาสนา
88 นางสาวกานต์ชนก สุวรรณโณ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการศาสนา
89 นางสาวกชกร กลิ่นขจร นักวิชาการวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
90 นางสาวธัญญาพร เผือกผ่อง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
91 นางสาวรมณีย์ มัธยมนันท์ นักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
92 นายศิวากานต์ ชัยนนถี นักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
93 นางอมรรัตน์ ระฆังทอง นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
94 นายนทสรวง คงชยาสุขวัฒน์ นักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์
95 นางสาวกชกร กองไธสง นักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
96 ว่าที่ร้อยตรีกฤษณศักดิ์ มาสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค
97 นางสาวพัชนียา พัชนีรัตนกรณ์ นักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
98 นางสาวกนกพร ซื่อสัตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
99 นายชาติชาย จันทร์เสี่ยน พนักงานคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
100 นายพงษ์รัตน์ เล้าประเสริฐ นาฏศิลปิน กรมศิลปากร

Pages