รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 92

โควต้าจำนวน : 0 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 355 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นายรัตน์เศรษฐ์ จามจุรี ผู้อำนวยการกองช่าง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
2 นายพงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3 นายทักษิณ ภิรมย์รักษ์ ผู้อำนวยการ อื่นๆ
4 นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม
5 นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการ อื่นๆ
6 นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมปศุสัตว์
7 ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
8 นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอ(อำนวยการระดับสูง) กรมการปกครอง
9 นายชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
10 นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตรืทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
11 นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
12 นายสาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13 นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 นายบรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
15 นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
16 นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
17 นางอรุณี ไฮม์ม ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
18 นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการ กรมศุลกากร
19 นางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
20 นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
21 นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากร กรมศุลกากร
22 นางโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
23 นางสาวปรารถนา มงคลธวัช ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
24 นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
25 นายอมรศักดิ์ นัยวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน (27 มกราคม 2563) กรมที่ดิน
26 นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผู้อำนวยการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
27 นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการ กรมท่าอากาศยาน
28 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากร กรมศุลกากร
29 นายมนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
30 นางสาวเกวลี ทศนักข์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสานงานการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
31 นางเพชรัตน์ เสรีพันธ์พานิช ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ
32 นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการ อื่นๆ
33 นายสันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
34 นางสาวพัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ์ พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
35 นางสาวมารินี สุวรรณโมลี ผู้อำนวยการ กรมยุโรป
36 นายจักกฤช อุเทนสุต ผู้อำนวยการ กรมศุลกากร
37 นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ จัดหางานจังหวัดชลบุรี กรมการจัดหางาน
38 นายภาคภูมิ เลิศวัฒนารักษ์ นายด่านศุลกากรเบตง กรมศุลกากร
39 นางรัชนี Rachanee ระสะพันธ์ Rasapan ขนส่งจังหวัดจันทบุรี กรมการขนส่งทางบก
40 นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
41 นางสวาท รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42 นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
43 นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการ กรมทางหลวง
44 นายมนต์ชัย เดชพล อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
45 นายสมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัด(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์)) กรมปศุสัตว์
46 นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
47 นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการเลขาธิการ (ขึ้นตรงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
48 นายkornchai panyawattanapong นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร
49 ร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ นักโบราณคดี กรมศิลปากร
50 นายวุฒิทัต ตันติเวสส ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมธุรกิจพลังงาน
51 นายพิทักษ์ ทวีแสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
52 นายยุทธนา บัวจุน ผู้อำนวยการ กรมการจัดหางาน
53 นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ จัดหางานจังหวัด กรมการจัดหางาน
54 นางณัฐชนน ชัยถาวรพงศ์ ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคม
55 นายธนาศักดิ์ สระทอง พลังงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
56 นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
57 นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
58 นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม
59 ว่าที่ร้อยโทนิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
60 นางมยุรี สงวนนาม อำนวยการ กรมประชาสัมพันธ์
61 นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการ กรมอุตุนิยมวิทยา
62 นางเบญจภา ศรีสุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบแผนพิธีการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
63 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี ผู้อำนวยการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
64 นางสาวกาญจนกัญจ์ มงคลสีมานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
65 นางสมศรี หอกันยา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
66 นางสาวสมพิศ นวพรชัย ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
67 นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงราย กรมการจัดหางาน
68 นายปรเมศร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ กรมอุตุนิยมวิทยา
69 นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
70 นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์ ผู้อำนวยการ กรมทางหลวง
71 นายสมมาตร มณีหยัน ผู้อำนวยการ กรมธนารักษ์
72 นางสาววารี เชาวน์คุณากร ผู้อำนวยการ กรมสรรพากร
73 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 กรมทางหลวง
74 นายศิริพงค์ ศรีพยางค์ นายอำเภอ สำนักงานรัฐมนตรี - มท.
75 นายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
76 นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
77 นายอนุรัตน์ เลื่อนลอย สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานรัฐมนตรี - กษ.
78 พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ เที่ยงกมล ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง อื่นๆ
79 นางจารุณี เขมะรังษี ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
80 นายอรรถสิทธิ์ กันมล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
81 ว่าที่ร้อยตรีสมฤทธิ์ ไกลถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
82 นางกฤตญพร รสารักษ์ ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
83 นายวิโรจน์ ตั้งสถาพรพงษ์ ผู้อำนวยการ กรมสรรพากร
84 นายนคร ศรีมงคล ผู้อำนวยการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
85 นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
86 นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
87 นางสาวปิยอร เอียดดำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
88 นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดตราด กรมการจัดหางาน
89 นายอัควิทย์ เจริญพานิช อำนวยการ กรมสรรพากร
90 นายประยุทธ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
91 นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดตรัง สำนักงานประกันสังคม
92 นายจักรพงษ์ ชาวงษ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
93 นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
94 นางสาวมาลินี ภักดีอุทธรณ์ เลขานุการกรม กรมธุรกิจพลังงาน
95 นางสาว อมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
96 นางสาวยุพิน มูลจันทะ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
97 นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
98 นางขนิษฐา วรรณภักดี ผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99 นางอุไร ทับเทศ ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
100 นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กรมกิจการผู้สูงอายุ

Pages