รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 91

โควต้าจำนวน : 0 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 400 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นายผู้ดูศุภวัฒน์ วิวัฒนพิทยาวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2 นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3 นายจักราวุธ เพชร์แก้ว สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม กรมสรรพากร
4 นายธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5 ดร.รัชนี วัฒนวิศิษฎพร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
6 ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมประมง
7 นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
8 นายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
9 นายแสน ศรีงาม ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมประมง
10 นายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
11 นายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานรัฐมนตรี - สธ.
12 นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการ อื่นๆ
13 นายนฤชา ฤชุพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
14 นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
15 นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
16 นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม
17 นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
18 นางพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคม
19 นางสาววรสุดา ยูงทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
20 นางสาวชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมควบคุมโรค
21 นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
22 นายภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
23 นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
24 นายพรยศ กลั่นกรอง ผู้อำนวยการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
25 นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
26 นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อำนวยการกอง(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นิติการ)) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
27 นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
28 นางสาวสิริน้อย องค์ศิริวิทยา ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
29 นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
30 นางแววตา สร้อยสุวรรณ เลขานุการกรม กรมสรรพากร
31 นางสาววนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการ กรมพลศึกษา
32 นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
33 นายวัชระ หัศภาค ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
34 นายภิญโญ อินทรภักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน อื่นๆ
35 นายพัลลภ บุญศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
36 นายยุทธศิลป์ รักญาติ ผู้อำนวยการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
37 นางRhuthai WATTANAVINIT ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
38 นายธงชัย มณีชาติ นายด่านศุลกากรกันตัง กรมศุลกากร
39 ดร.นภสร โศรกศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
40 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์
41 ร้อยตำรวจเอกปิยะ รักสกุล ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
42 นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
43 นางสาวปรารถนา มงคลธวัช ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
44 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
45 นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
46 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมปศุสัตว์
47 นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม
48 นางละออ ขันธรักษ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการตรวจสอบภายใน) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
49 นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป ผู้อำนวยการ กรมธนารักษ์
50 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากร กรมศุลกากร
51 นางสาวสนธยา บุณยภูษิต ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
52 นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ จัดหางานจังหวัด กรมการจัดหางาน
53 นายสมบัติ พัฒนมาศ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) กรมศุลกากร
54 นายชัยกมล พรหมทอง อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
55 นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
56 นางสาวจินตนา จ้อยจุมพจน์ นักประชาสัมพันธ์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
57 นายสุชาติ จองประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
58 นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
59 นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ จัดหางานจังหวัดชลบุรี กรมการจัดหางาน
60 นายชุมพล บุญรอด ผู้อำนวยการ กรมปศุสัตว์
61 นางสาวสุพิตร คำกลัด ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
62 นางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี กรมราชทัณฑ์
63 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
64 นางวรรณา ขอบอรัญ ผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65 นางสาวภาวิไล คำเพ็ง เลขานุการกรม กรมการค้าภายใน
66 นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
67 นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
68 นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
69 นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อื่นๆ
70 นายสหัส ใจมั่น ผู้อำนวยการส่วนเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
71 นางรัชนี Rachanee ระสะพันธ์ Rasapan ขนส่งจังหวัดจันทบุรี กรมการขนส่งทางบก
72 นางเลขา ปราสาททอง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
73 นางสาวทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สนย.สป. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
74 นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
75 นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
76 นายธนพงษ์ อมฤตวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
77 นายชัยพร สุชาติสุนทร ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
78 นางกรรณิการ์ ชอินทรวงศ์ ผู้อำนวยการ กรมราชทัณฑ์
79 นายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและจังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
80 นายยุทธนา บัวจุน ผู้อำนวยการ กรมการจัดหางาน
81 นายอติสันติ์ ภูวพิพัฒนวงศ์ นายด่านศุลกากรตากใบ กรมศุลกากร
82 นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
83 นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
84 นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการ กรมทางหลวง
85 นางสาวสายัณห์ กองโกย นักวิเทศสหการ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
86 นายธนาศักดิ์ สระทอง พลังงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
87 นายสารสิน ศิริถาพร ผู้อำนวยการกอง สำนักงบประมาณ
88 นายสุทัศน์ โชตนะพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค
89 นางณัฐชนน ชัยถาวรพงศ์ ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคม
90 นายไชยฤทธิ์ คงศักดิ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมธุรกิจพลังงาน
91 นายฐาประพนต์ อานนท์โภคิณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
92 นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
93 นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
94 นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
95 นางสาวพรพิมล วราทร ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
96 นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
97 นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด กรมคุมประพฤติ
98 นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
99 นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
100 นายรังสฤษดิ์ วรสีหะ อำนวยการ กรมการขนส่งทางบก

Pages