รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leader) รุ่นที่ 25

โควต้าจำนวน : 0 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 121 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นายนคพล เอื้อทวีทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2 นางสาวพรนัชชา พันธ์ชาติ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
3 นายปัญจศักดิ์ เทพอวยพร วิศวกรไฟฟ้า กรมชลประทาน
4 นายธเนศ อักษร วิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน
5 นางสาวศุทรา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ นายแพทย์ กรมสุขภาพจิต
6 นางนันท์นัดดา ภัททิยกุล นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
7 นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร กรมชลประทาน
8 นายชยภัทร บรรพชาติ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
9 นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ วิศวกรโยธา กรมทางหลวง
10 นางกมรินทร์ นิ่มนวลรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน
11 นายอรรณพ อัษฎามงคล วิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
12 นายวิศิษฐ์ งามสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน
13 นางสาวสุวรรณจันทร์ แก่งสันเทียะ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์
14 นายเฉลิมพงศ์ ตั้งบริบูรณ์รัตน์ นักวิชาการภาษี กรมสรรพากร
15 ว่าที่ร้อยโททวีพล ศรีหาวงศ์ นักวิชาการสรรพากร กรมสรรพากร
16 นายอัคริศ จงอยู่สุข นักวิชาการภาษี กรมสรรพากร
17 นายสรณัฐ ลือโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
18 นายNoppasan Mueansang วิศวกร กรมธุรกิจพลังงาน
19 นายวรุฒ พจน์ศิลปชัย วิศวกรโยธา กรมชลประทาน
20 นางสาววรรณิสา กุฎีสุข ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย อื่นๆ
21 นางสาวVaraporn Tatpongsrithon นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมชลประทาน
22 นางวิชนี วุฒิพงศ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
23 นางอรพิรุฬห์ ยุรชัย นายสัตวแพทย์ กรมควบคุมโรค
24 นางสินันต์ธร จันทร นักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
25 นายจักรพันธ์ รัตนเสถียร หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
26 นางณัฏฐณิชา กุยรัมย์ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
27 นายสุดเขต อุธิโย วิศวกรรังวัด กรมที่ดิน
28 นางสาวธนิตา ทองเงา วิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
29 นางกันทนา ใจสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
30 นางจันจิรา แสงสีเหลือง นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
31 นายอัศวิน สายเชื้อ นักวิชาการสัตวบาล กรมปศุสัตว์
32 นางสาวรุจิราภรณ์ คำหลง นักวิชาการพัฒนาและวิเทศสัมพันธ์ อื่นๆ
33 นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
34 นายKANUNGKIJ PROMNUCHANONT นักวิชาการศาสนา อื่นๆ
35 นางสาววิไลภรณ์ ไชยสิทธิ์ เจ้าพนักงานปกครอง กรมการปกครอง
36 นางสุพิชา มานะนิติธรรม นักพัฒนาสังคม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
37 นายมรุต อาภาอดุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
38 นางสาวอรุณรัตน์ การพานิช นักวิชาการพาณิชย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
39 นายนัพวุฒิ ชื่นบาล นักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
40 นางสาววาสินี วิสุทธิวิเศษ สถาปนิก กรมโยธาธิการและผังเมือง
41 นางสาวกมลขวัญ ตัณสถิตย์ นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
42 นางสาวปิยฉัตร รัตโนภาส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
43 นายนัฐพงษ์ กันทะมา นิติกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
44 นายนิรวัชช์ รังสีกาญจน นักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน
45 นายเอวิสันต์ กู้เกียรติศักดิ์ วิศวกรชลประทาน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
46 นายพงศ์ธร ทองด้วง - อื่นๆ
47 นางสาวศิวาพร วังสมบัติ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์
48 นางบุณฑริก หิรัญบูรณะ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
49 ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เดชอนันต์ นักวิทยาศาสตร์ กรมธุรกิจพลังงาน
50 นางสาวกาญจนา หงษ์รัตน์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
51 นางสาวธนวรรณ ท้วมยิ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
52 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต นักวิชาการประมง กรมประมง
53 นางณิศรา ธัมมะปาละ วิศวกร ระดับ 10 อื่นๆ
54 นายรวี ตีวกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
55 นายปริวาส ชัยเลิศ เจ้าพนักงานปกครอง กรมการปกครอง
56 นายกาญจนภาส พรหมรัตนลิขิต นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
57 นายสมเกียรติ ปฏิรพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอนามัย
58 นางปดารณี ธรรมธร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด กรมส่งเสริมการเกษตร
59 นายพิสิทธิ์ บุญคล้าย นักทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
60 นางสาวอนงค์นารถ มหาสวัสดิ์ นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
61 นายนิรัช โอบอ้อม เจ้าพนักงานปกครอง กรมการปกครอง
62 นางสาวราตรี ศรีมาก นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
63 นางสาวกาญจนา ทารินทร์ นักทรัพยากรบุคคล อื่นๆ
64 นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
65 นายฐิติกร จรรยาธรรม นักวิทยาศาสตร์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
66 นายสิทธิศักดิ์ ดอกบัว นักจัดการงานทั่วไป -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
67 นายกฤษดา ลิมปนานนท์ เภสัชกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
68 นางสาวสมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
69 นางสาวกรองกาญจน์ แก้วชัง นายแพทย์ กรมสุขภาพจิต
70 นายธัชชัย สุขหุ้ม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
71 นายสมโภช นาคสุวรรณ นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
72 นางสาวบังเอิญ ทองมอญ นักโภชนาการ กรมอนามัย
73 นางรวิภา ไชยสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
74 นางสาวพิมพิกา ดวงพัสตรา นักวิชาการพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
75 นางสาววริสรา บุญมา นักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
76 นางสาวกัญณศมนต์ ภู่ธรรม ภัณฑารักษ์ สำนักงานรัฐมนตรี - วธ.
77 นางสาวยุวกรณ์ ฉิมมี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
78 นางสาววชิราพร ปิ่นสุวรรณ ทันตแพทย์ กรมสุขภาพจิต
79 นางสาวภัทริน ศรุติพันธ์ วิศวกรโยธา กรมทางหลวง
80 นายบุญสืบ ขลิบเพ็ง นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
81 นางสาวณิชยา โกศลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อื่นๆ
82 นางสาวนวสรณ์ สร้อยโพธิ์พันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
83 นางสาวภัทรพร เล้าวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
84 นางสาวศันสนีย์ อรัญวาสน์ - กรมพัฒนาที่ดิน
85 นายชัชวาล พิมพ์อัฐ นักจัดการงานทั่วไป สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
86 นางสาวแวซัยนะห์ แวมูซอ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
87 นายนพรัตน์ ศรีพวก นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
88 นางสาววฤษณี ปรีชานฤชิตกุล นักวิทยาศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร
89 นางสาวฉัตรประภา ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
90 นายเอนก ชื่นอารมณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
91 นางสาววริศรา สุวัฒนาวินิจ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
92 นางสาวอัญชลี มีพรเจริญกิจ นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง
93 นายภาคภูมิ มะลิวัลย์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานรัฐมนตรี - มท.
94 นายเปรมศักดิ์ โล่ห์ทอง วิศวกรไฟฟ้า 10 -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
95 นางสาวพิมพ์พร เนตรพุกกณะ นักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์
96 นายสิริวัฒน์ สุวัฒนปรีดา เภสัชกร กรมสุขภาพจิต
97 นางธนัชชา เหมะรัต นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
98 นายกิตติ์กวิน อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
99 นางสาวศุภกัญญา จันทร์เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
100 นายจักรกฤช พรพิทักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Pages