รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” (ป.ย.ป. 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5 – 6

โควต้าจำนวน : 0 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 66 จากทั้งหมด 66 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2 นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
3 นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก
4 น.อ.ผศ.ดร.สุธี จันทรพันธุ์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
5 รองศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ พนักงานองค์กรของรัฐ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
6 นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว นักบริหาร กรมธุรกิจพลังงาน
8 นายเพทาย หมุดธรรม นักบริหาร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9 นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
10 ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
11 นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
12 นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
13 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
14 นายสันติธร ยิ้มละมัย นักบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
15 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
16 นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
17 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
18 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
19 นางกนกรัตน์ พันธ์นรา รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
20 นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
21 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร นักบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
22 นายศุภมิตร ชิณศรี นักบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
23 พลตรีเชาวน์บูลย์ คงพูลศิลป์ เสนาธิการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
24 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นักบริหาร กรมป่าไม้
25 นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ นักบริหาร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
26 นายพิริยะ ฉันทดิลก นักปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
27 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
28 นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
29 นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
30 นายอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
31 ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ นักบริหารต้น รองผู้อำนวยการสำนัก กรุงเทพมหานคร
32 นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
33 นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
34 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร
35 นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดี กรมทางหลวงชนบท
36 นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
37 นายบัญชา ค้าของ รองอธิบดี กรมอนามัย
38 นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
39 นายอัษฎางค์ รวยอาจิณ นักบริหาร กรมควบคุมโรค
40 นายอนันต์ ดนตรี นักบริหาร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
41 นายสมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดี กรมสุขภาพจิต
42 นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
43 นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากร
44 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
45 นายธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
46 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
47 นางสาวอณิรา ธินนท์ นักบริหาร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
48 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม รองอธิบดี กรมที่ดิน
49 นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ นักบริหาร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
50 นายวิทวัสก์ สาระศาลิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
51 นายธนสุนทร สว่างสาลี นักบริหาร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
52 นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
53 นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากร
54 นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยเเละน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
55 นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดี กรมการค้าต่างประเทศ
56 ทพ.ประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน
57 นายอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการ กรมวิชาการเกษตร
58 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน
59 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
60 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นักบริหาร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
61 นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ นักบริหาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
62 นางชนินทร วรวนาวงศ์ ผู้อำนวยการ กรมเจ้าท่า
63 นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ
64 นายขจร เราประเสริฐ ผู้อำนวยการ กรมการข้าว
65 นายมนัส กำเนิดมณี นักบริหาร กรมชลประทาน
66 นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้่ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม