รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2561

โควต้าจำนวน : 0 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 309 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4 นายประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5 นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6 นายนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
7 นางสาวบุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
8 นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 นายจารึก วัฒนาโกศัย ผู้อำนวยการสำนักงาน (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน)(วิศวกรรมชลประทาน) กรมชลประทาน
10 นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
14 นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
15 นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
16 นายธารธรรม อุประวงศา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17 นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
18 นายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
19 นางศิริพร ศริพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
20 นายคณิน ทองเอียด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 นางฤทัย สมชาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
22 นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
23 นายมณูญ เพชรมีแก้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการ กรมธนารักษ์
26 นายนพดล ฮมแสน อำนวยการระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 นายธนัญชัย สายสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30 พ.จ.อ.พัฒน์ ผดุงญาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด สำนักงาน กศน.
31 นางเมทินี แก้วมานพ ผู้อำนวยการ กรมธนารักษ์
32 นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33 นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
34 นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
35 นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
36 นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
37 นางสาวเรณู ลีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
38 นายอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
39 นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
40 นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล เลขานุการกรม กรมการศาสนา
41 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท กรมธนารักษ์
42 ว่าที่ร้อยเอกเอกชัย เจริญฉ่ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)
43 นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
44 นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
45 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
46 นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
47 นางสร้อยทิพย์ อุจวาที ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
48 นางเพลินพิศ โพธิสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
49 นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
50 นางสาวชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมควบคุมโรค
51 นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
52 นายวัลลภ งามสอน ผู้อำนวยการ กรมการขนส่งทางบก
53 นายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
54 นางตรีนุช สุขสุเดช ผู้อำนวยการกลุ่มเลขาธิการกรม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
55 นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
56 นายภราดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
57 นายจรูญศักดิ์ สุขขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
58 นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
59 นายครองศักดิ์ สงรักษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
60 นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
61 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
62 ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
63 นายเจตนิพิฐ รอดภัย ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
64 นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
65 นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
66 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
67 นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
68 นายพิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
69 นายสมชาย อังศิริลาวัลย์ ผู้อำนวยการ กรมชลประทาน
70 นายหงษ์ดี ศรีเสน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
71 นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
72 นายวรรณยุทธ จิตสมุทร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
73 นายไชยรัตน์ เลี้ยงสุพงศ์ ผู้อำนวยการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
74 นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์
75 นายชูยศ เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยการ กรมปศุสัตว์
76 นายสมศักดิ์ คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคม
77 นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง วิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน
78 นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
79 นางภารวี แก้วพันนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
80 นายทิพย์ภาเวชช์ ณ เชียงใหม่ ปลัดเทศบาล ระดับ กลาง (นักบริหารงานท้องถิ่น) เทศบาลตำบลสันพระเนตร
81 นายนายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
82 นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด สำนักงาน กศน.
83 นายประสพ กันจู นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
84 นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
85 นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
86 นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว กรมการข้าว
87 นายไพฑูรย์ จารุสาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
88 นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมชลประทาน
89 นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
90 นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
91 นายไพฑูรย์ บัวสนิท ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
92 นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ
93 นายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
94 นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
95 นางสาววารี เเว่นเเก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง
96 นายอดุลย์ คนมั่น ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมส่งเสริมสหกรณ์
97 นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
98 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
99 นายนรุทธิ์ อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์
100 นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการ กรมชลประทาน

Pages