รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Google Docs และการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)

โควต้าจำนวน : 34 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 28 จากทั้งหมด 28 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นางสาวริญญารัตน์ อัครวัฒน์ดิษยา เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
2 นางสาวรัตนอาภา ทรัพย์สมบัติ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
3 นางสาวเบญจกุล วงศ์ภาคำ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
4 นางสาวบุณฑริกา อินทร์ตุ้ม บรรณารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
5 นางปิยสุรางค์ กุลจิตติประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
6 นางสาวบุษกร บุญจันทึก พนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
7 นายชาญศักดิ์ คูคีรีเขต เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
8 นางสาวพิมพ์บุญญา บุณยพิพิธ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
9 นางสาวกานต์ชนก คัมภิรานนท์ เจ้าหน้าที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
10 นางสาวอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
11 นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
12 นางสาวกรกนก ตรีรัตนพันธ์ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
13 นางสาวณัฏฐิกา ณวรรณโณ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
14 นางสาวเพ็ญศิริ รัตนไกรศรี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
15 นางสาวสุนันทา กว้างทุ่ง นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
16 นางสาวธนัญญา ผลชานิโก นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
17 ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ สุวรรณอ่อน นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
18 นางสาวปภาวิน เพ็ชรนิล นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
19 นางสาวธัญญาภรณ์ ไสวพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
20 นางสาวปัณณภัสร์ จิรานิธิศาสตร์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
21 นางสาวรัมภา กีรติภัทรกุล นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
22 นายอิสรภาพ สาลี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
23 นายสุชาติ แสงทองสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
24 นายอธิป อุทัยแจ่ม นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
25 นางสาวฐานิดา เนื่องจำนงค์ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
26 นางสาวสุขุมาล ตรีขจรเกียรติ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
27 นางสาวชุตินันท์ ผดุงกิ่งตระกูล นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
28 นายวทัญญู มนัสเอื้อศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน