รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป.2/1)” รุ่นที่ 4

โควต้าจำนวน : 35 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 63 จากทั้งหมด 63 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดี กรมที่ดิน
2 นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3 นายสมเกียรติ พันธรรม นักบริหาร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
4 นายสุภาค โปร่งธุระ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ
5 นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
6 นายพีรพันธ์ คอทอง นักบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นักปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
8 นายผล ดำธรรม นักปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
9 นางพัชรี อาระยะกุล นักบริหาร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
10 นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้่ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
11 นายนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
12 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดี กรมควบคุมโรค
13 ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
14 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร นักปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
15 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดี กรมการปกครอง
16 นายกอบชัย บุญอรณะ นักบริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
17 ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง
18 นายนิกรเดช พลางกูร รองอธิบดี กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
19 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ นักบริหาร กรมราชทัณฑ์
20 นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดลพบุรี
21 นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล นักบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
22 นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดี กรมกิจการผู้สูงอายุ
23 นายทวี เสริมภักดีกุล บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
24 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร
25 ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง นักบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
26 นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล นักบริหาร กรมราชทัณฑ์
27 นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ
28 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
29 นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
30 นายศักระ กปิลกาญจน์ นักปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
31 นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน
32 นายสมภพ สมิตะสิริ นักปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
33 นางชนิดา กมลนาวิน อัครราชทูต ณ กรุงไคโร ปฏิบัติราชการที่กรมพิธีการทูต กรมพิธีการทูต
34 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
35 นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร กรมศุลกากร
36 นายภูมา ธรรมกุล นักบริหาร สำนักงานประกันสังคม
37 นายสรศักดิ์ มีนะโตรี นักบริหาร กรมศุลกากร
38 นางลลิดา จิวะนันทประวัติ นักบริหาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
39 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
40 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
41 นายบรรจง จำนงศิตธรรม นักบริหาร กรมประมง
42 นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์
43 นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
44 นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
45 นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
46 นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
47 นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
48 นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย นักบริหาร กรมการค้าภายใน
49 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ นักปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
50 นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง
51 นายดิเรก บุญแท้ รองอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา
52 นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม นักบริหาร กรมสรรพากร
53 นายพีระพล พูลทวี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
54 นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
55 นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง นักบริหาร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
56 นายมนัส กำเนิดมณี นักบริหาร กรมชลประทาน
57 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ นักบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
58 นายบัญชา ค้าของ รองอธิบดี กรมอนามัย
59 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
60 นางประนอม คลังทอง รองอธิบดี กรมศิลปากร
61 นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร
62 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
63 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นักบริหาร กรมปศุสัตว์