รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 15

โควต้าจำนวน : 75 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 72 จากทั้งหมด 72 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นางสาวปภาวิน เพ็ชรนิล นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2 นายจักรพงษ์ อนุอัน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
3 นายปริวัฒน์ ไชยวงค์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
4 นายอนุพงค์ โพธิ์นาง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
5 นางสาวนวพีร์ หอมหวล นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
6 นายสุระศักดิ์ อุ่นผาง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
7 นางสาวฐิติกา บุญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
8 นางสาวริญญารัตน์ อัครวัฒน์ดิษยา เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
9 นางสาวปัณณภัสร์ จิรานิธิศาสตร์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
10 นางสาวรัมภา กีรติภัทรกุล นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
11 นางสาวเกศสิริ ศิริงามเมือง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
12 นางสาววิภาวิน แสงรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
13 นางพีเอม ไชยสลี นักจัดการงานทั่วไป กรมบัญชีกลาง
14 นายภราดร นวลละมุล นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
15 นางสาวฉันทกานต์ ยะวา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
16 นางสาวจารุวรรณ อินทิราช นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
17 นางจตุพร จักรสันเทียะ นักจัดการงานทั่วไป กรมบัญชีกลาง
18 นางสาววรางคณา ขัดนาค นักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ก.พ.
19 นายภูมิดล ปรีชาชาติ เจ้าหน้าที่การต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
20 นายบากบั่น แสงประทุม นักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ก.พ.
21 นางสาวชญานิษฐ์ มาพิจารณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
22 นางสาวรุ่งอรุณ ปามุทา นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 นางสาวสุนิชา ผ่านภูวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 นางสาวศันสนีย์ โถปาน นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 นางสาวสุลาวัลย์ สายนาค เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
26 นางสาวชญาภา ทิพย์กุมาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 นางสาวนราพร ดรุณนารถ นักวิชาการพัสดุ กรมบัญชีกลาง
28 นางสาวจันทนา ฉิมแฉ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 นางสาวรักชนก สีดาโคตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 นายอรัญรักษ์ ตระกูลชัยศรี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 นางสาวปิย์วรา พิมเสน เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
33 นายธนวรรธน์ สุรมรรคา นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 นางสาวชริสตา วรสาร เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
35 นายพันศักดิ์ อัศววงศ์เกษม นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 นางสาววลีพรรณ์ สีทิ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มทะเบียนประวัติข้าราชการ
37 นายรุ่งโรจน์ บุญผูก นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
38 นางสาวณัฐสุดา ผดุงขันธ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
39 นางสาวศุภัค ลิขิตวัฒนานุรักษ์ เจ้าหน้าที่การต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
40 นายภาคิน สุชาตานนท์ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
41 นายพิสิทธิ์ วิเชียรทศพร นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.
42 นางสาวนันทนัท เหลืองตรงกิจ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
43 นางสาววิชุพร สายคำทอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กปร.
44 นางสาวสิรินภา เจริญศรี นักจัดการงานทั้วไป สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
45 นางสาวจันจิรา ไชยาพร นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
46 นางสาวบุณยาพร เฉลาพักตร์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
47 นางสาวอุบลรัตน์ แจ้งเจริญ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
48 นางสาวมณีรินท์ พวงผกา เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
49 นางสาวลักษมีกนิษฐ์ ศุขวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
50 นางสาวกิ่งกาญ รังสิกุล เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
51 นางสาวแสงรัตน์ วรธงชัย เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
52 นายสุรเวช ลิ้มสนธิกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
53 นายณัฐพงศ์ สุทัศน์ นักการข่าว สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
54 นางสาวสุทธิพา อาศิรพจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กปร.
55 นายสุทธิวัฒน์ คูณทอง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
56 นางสาวกีรติ ไตรศักดิ์ศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กปร.
57 นายนภัทร อุทัยฉาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กปร.
58 นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์จันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
59 นางสาวกรรณิกา เลี้ยงชีพชอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
60 นางสาววิรอร วงศ์วราการ นักวิชาการพัสดุ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
61 นายพงศ์ธวัช บุญเกตุ นิติกร กรมการจัดหางาน
62 นางสาวรตาวิริยา เติมธนะศักดิ์ บรรณารักษ์ กรมการจัดหางาน
63 นางสาวน้ำตาล จบปาน นักจัดการงานทั่วไป กรมการจัดหางาน
64 นางสาววณิชชา ทานัน นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
65 นางพรธนพัต ริวรรณ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
66 นายอลงกรณ์ แต้มแก้ว นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
67 นางสาวบุษราภรณ์ ศรีหาสาร นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
68 นางสาวรุ่งนภา ปิ่นสอน นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
69 นางสาวธัญญาภรณ์ ทองบุญโฑ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
70 นางสาวพิชฎาภัสร์ เมฆสุนิธิวงศ์ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
71 นางซันนีฮา เชี่ยวสุวรรณ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
72 นางสาวจันทกานติ์ ฉายะพงศ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน