รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : การพัฒนาข้าราชการใหม่ หัวใจ 4.0

โควต้าจำนวน : 250 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 40 จากทั้งหมด 40 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นางสาวชิดชนก จิรเศวตกุล นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2 นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
3 นางสาวนางสาวรจเรข ภู่ทอง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
4 นางสาวนางสาวขวัญชนก ลาภรังสิรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
5 นางสาวปรวดี กาลวิบูลย์ นักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6 นางสาวสิตานุช ภู่สิทธิกุล นักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7 นางสาวภณิดา วรจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
8 นางสาวกรณัฏฐ์ จันทร์ศรีธรรม นักทรัพยากรบุคคล กรมการข้าว
9 นางสาวสุเบญญา พงศ์กระวี นักทรัพยากรบุคคล กรมการข้าว
10 นางสุรีรัตน์ กลึงวิรัช นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
11 นางสาวรานี รองสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
12 นางธมนวรรณ วันทานุ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
13 นายสมบูรณ์ มณีรัตนาศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
14 นายพงศ์ธร รินฟอง นักทรัพยากรบุคคล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
15 นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
16 นางสาวพรรณศมน คำสวน นักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต
17 นางสาวรุ้งลาวัลย์ เหนือจำทิศ นักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต
18 นายอภิโ่ชติ ชมพล นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
19 นางสาวธัญญาภรณ์ แสงงาม นักทรัพยากรบุคคล กรมธุรกิจพลังงาน
20 นายศุภกร มณีนิล นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
21 นายอรัญรักษ์ ตระกูลชัยศรี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 นางอารีวัลย์ ไชยพร นักทรัพยากรบุคคล กรมที่ดิน
23 นางสาวฆ่อรีฝ๊ะ แดงนุ้ย นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
24 ชัยอนันท์ ศิริรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
25 นายธนกฤต วิสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ
26 นายพนม แพทย์คุณ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
27 นางสันธนี ไพรัตนากร นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
28 นางสาววรางคณา ยศตื้อ นักทรัพยากรบุคคล กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
29 นางสาวนางสาวชริตา จิตรสุข สนับสนันงานด้านการจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
30 นางสาวศศิินันท์ วงษ์อนันต์ นักทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ
31 นายวชิระ บุญประสงค์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
32 นายคณาธิป ไกยชน นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
33 นางรมิดา สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม
34 นางสาวพนัญญา ชนะสุข นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
35 นางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
36 นางสาวปภิณชภัทร พุทธรัตน์ นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี
37 นางสาวเพียงตะวัน ชมพูนุท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมบังคับคดี
38 นางสาวกาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 นางสาวพรนภัส ใจแผ้ว นักทรัพยากรบุคคล กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
40 นางสาวนริสา ไชยขันแก้ว นักวิชาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา