รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรการสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Inkscape (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)

โควต้าจำนวน : 34 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 21 จากทั้งหมด 21 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นายจักรพรรณ หนูเนียม นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
2 นางสาวภัณฑิรา ดิสสะมาน นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
3 นายศุภวัฒน์ วิวัฒนพิทยาวุฒิ (ทดสอบ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
4 นางสาวอัจจิมา เอี่ยมอาจหาญ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
5 นายธนรัชต ตรีศรี นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
6 นายวทัญญู มนัสเอื้อศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
7 นายนิติธรรม พรหมประกอบ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
8 นายบากบั่น แสงประทุม นักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ก.พ. อนุมัติ
9 นางสาวนิชดา ปานสุข นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
10 นางสาวชนม์มาศ สุขพัฒน์วรา นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
11 นายสุระศักดิ์ อุ่นผาง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
12 นายทองสิน กาญจนกันทร เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
13 นายชัยพร แสงสุวรรณ์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
14 นางสาวบุษกร บุญจันทึก พนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
15 นางสาววรรษพร อากาศแจ้ง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
16 นางสาวดารณี น่วมนา นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
17 นางสาวจิตตาภรณ์ นวนพนัด นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
18 นายSattra Luthan -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน -- ไม่อนุมัติ
19 นายธชาคริต สนธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
20 นางภรณี อัตตะภูมิ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
21 นายสุชาติ แสงทองสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ