ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2544