รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 1

ผู้สมัครที่มีสถานะ "อนุมัติ" สามารถพิมพ์แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่นี่

โควต้าจำนวน : 500 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 500 รายชื่อ
(กรณีไม่พบหน่วยงาน ให้พิมพ์คำว่า "หน่วยงานอื่น")
# เลขลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะลงทะเบียน
1 27362 นางสานุกูล คงมนต์ เจ้าหน้าที่ศาลปกครองเชี่ยวชาญ สำนักงานศาลปกครอง อนุมัติ
2 27363 นางสมศรี นาคจำรีัสศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อนุมัติ
3 27366 นางละมัยพร โลหิตโยธิน พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ กรมการแพทย์ อนุมัติ
4 27367 นางสาวมยุรา เกษแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
5 27368 นางสาวลักขณา สิวะอมรรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
6 27369 นางเพ็ญนภา ตุลยากำจาย เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
7 27370 นางจิตรลดา ศรีสารคาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ อนุมัติ
8 27371 นางจิรพร จันทรมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สถาบันพระบรมราชชนก อนุมัติ
9 27372 นางสมคิด จตุรภัทร เจ้าหน้าที่ศาลปกครองเชี่ยวชาญ ระดับ 9 สำนักงานศาลปกครอง อนุมัติ
10 27373 นางปิยดา จิตต์จำนงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ สำนักงานศาลปกครอง อนุมัติ
11 27378 นางเบญจางค์ ถิ่นธานี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติ
12 27384 นางพิทยา ชูรักษา เจ้าหน้าที่ศาลปกครองเชี่ยวชาญ สำนักงานศาลปกครอง อนุมัติ
13 27386 นางนิตยา กิติสุภรณ์พันธ์ เจ้าหน้าที่ศาลปกครองเชี่ยวชาญ สำนักงานศาลปกครอง อนุมัติ
14 27387 นางสาวประไพ ตั้งมงคลสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ อนุมัติ
15 27393 นางสุวรรณา ทรัพย์มี ผู้บริหารระดับสูง กรมธนารักษ์ อนุมัติ
16 27394 นางสาวศิริพรรณ พรหมชัยวัฒนา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุมัติ
17 27396 นางสาวจิดาภา แก้วเจริญศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
18 27398 นายวันชัย วรสิทธิ์ตานนท์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
19 27401 นางสาวอรวรรณ ฤทธิ์อินทรางกูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
20 27403 นางฐานิตย์ ภิรมย์รัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
21 27404 นายภูไท เมฆกระจาย นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อนุมัติ
22 27406 นางอนงค์ บูรณะสมพจน์ พยาบาลวิชาชีพ 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
23 27408 นางธวัลวรัตถ์ เกษะประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ศาลปกครองเชี่ยวชาญ สำนักงานศาลปกครอง อนุมัติ
24 27409 นางจุรีรัตน์ ตุลาพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
25 27411 นางสาวเรวดี ภู่พัฒนะกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
26 27413 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อนุมัติ
27 27416 ว่าที่ร้อยตรีวิชยา วังภคพัฒนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา อนุมัติ
28 27417 นางรัตนา สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี/อำนวยการระดับสูง กรมธนารักษ์ อนุมัติ
29 27421 นางสาวศิรินันท์ สุขกมล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุมัติ
30 27422 นางพิมพรรณ รัตนโกมล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท อนุมัติ
31 27429 นางสุชาดา สารบุญ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย อนุมัติ
32 27430 นางศุภิดา สัตตบุศย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรมที่ดิน อนุมัติ
33 27431 นางอำภา สุวรรณลพ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติ
34 27433 นางจิรพรรณ วงษ์สวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุมัติ
35 27434 นางปิยพร ศรนรา เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญงาน กรมธนารักษ์ อนุมัติ
36 27437 นางอรุณศรี สุขฉ่ำ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
37 27438 นางสาววิกันดา พันธ์สวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรมอนามัย อนุมัติ
38 27439 นางพรพิมล ไชยศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
39 27441 นายศิลปพร ชื่นสุรัตน์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุมัติ
40 27442 นายเอกราช นาคเกิด นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ กรมธนารักษ์ อนุมัติ
41 27446 นางบุญเพ็ญ ธีระวัฒนชัย นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ กรมสรรพากร อนุมัติ
42 27447 นางสิตางศุ์ บุนนาค นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
43 27449 นางอุบล ว่างผล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อนุมัติ
44 27450 นางสาวอรุณี ชาญชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
45 27453 นางอุดมลักษณ์ ฉันทแสนย์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ กรมสรรพากร อนุมัติ
46 27454 นายนิรันดร์ บุญสิงห์ ผู้อำนวยการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อนุมัติ
47 27455 นางสุพัฒน์ กตะเวทีสกุล นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
48 27460 นางสาวสุภาสินี ศรีแสง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน กรมสรรพากร อนุมัติ
49 27464 นางสาวนารี เชษฐ์ธนชัย นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ กรมสรรพากร อนุมัติ
50 27466 นางสาวศิวาพร นวลตา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อนุมัติ
51 27468 ม.ล.พิชญฉัตร ดิศกุล นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ กรมสรรพากร อนุมัติ
52 27469 นางภัทรวรรณ ล่ำดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมปศุสัตว์ อนุมัติ
53 27470 นางนิตยา พุทธโกษา ผู้อำนวยการสูง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อนุมัติ
54 27474 นางสาวสมพิศ ยิ้มอยู่ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้าภายใน อนุมัติ
55 27476 นางภคินี งามปลั่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุมัติ
56 27478 นายอนุสรณ์ จารุดุล นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
57 27481 นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อนุมัติ
58 27483 นางสาวศิริวรรณ กุลศิริอาทร นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
59 27485 นางสาวนางสาวศศิกาญ เรืองตระกูล นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อนุมัติ
60 27487 นางกฤษณา วิภาตะพันธุ์ เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน กรมบัญชีกลาง อนุมัติ
61 27490 นางสาวมลฑา พิมพ์เหลี่ยม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
62 27491 นางวราวรรณ ภาปราชญ์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อำนวยการระดับสูง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อนุมัติ
63 27494 นางกัญญาณี เจริญนิตินนท์ สรรพากรอำเภอ(นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ) กรมสรรพากร อนุมัติ
64 27495 นายสิทธิชัย ศรีสนิท นายช่างเหมืองแร่ ชำนาญงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อนุมัติ
65 27499 นายเสถียร ศรีประสงค์ เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดอาวุโส กรมการค้าภายใน อนุมัติ
66 27500 นายรังสรรค์ ชัยสุข นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
67 27501 นางจุไรรัตน์ ประสิทธิชัย นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ กรมสรรพากร อนุมัติ
68 27502 นายไพโรจน์ เจือประทุม รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมสรรพากร อนุมัติ
69 27503 นางนุชรัตน์ อุ่นสุข เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรมสรรพากร อนุมัติ
70 27505 นางนพรัตน์ กฤษณายุทธ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
71 27507 นายณัฐ ศรีพรหมินทร์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
72 27510 นางโสภา ประดับหยิ่ว เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน กรมสรรพากร อนุมัติ
73 27512 นางสาวณฐา ชนะจิตต์เดโช นิติกรชำนาญการ กรมสรรพากร อนุมัติ
74 27514 นางกมลตณรรญษ์ ตุ้มมณี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานคณะงานคณะกรรมการวิจัยแ่ห่งชาติ อนุมัติ
75 27517 นางสาวจินดา ทองเรือง นักฟิสิกส์รังสีเชี่ยวชาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อนุมัติ
76 27520 นางสาวนิภาภรณ์ จงจรวยสกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ขำนาญงาน สำนักงานคณะงานคณะกรรมการวิจัยแ่ห่งชาติ อนุมัติ
77 27526 นางสาวจิตราวรรณ มณีศรีวงศ์กูล อำนวยการสูง สำนักงานประกันสังคม อนุมัติ
78 27527 นางสาวสุรี ขันธรักษวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันพระบรมราชชนก อนุมัติ
79 27531 นางภาวนา สิงหเสมานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน อนุมัติ
80 27532 นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม ผอ.กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ รักษาการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร อนุมัติ
81 27533 นายเจษฎา อริยฉัตรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อำนวยการสูง กรมศุลกากร อนุมัติ
82 27536 นางสาวกอบกุล ญาณศักดา นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
83 27539 นางสุชาดา แก้วมณี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมการค้าภายใน อนุมัติ
84 27540 นางกษมา ตันติวรวงศ์ สรรพากรพื้นที่ (อำนวยการระดับสูง) กรมสรรพากร อนุมัติ
85 27542 นางสาวปิยนันท์ ลิมปิโชติกุล นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรมสรรพากร อนุมัติ
86 27544 นายพิชัย เสริมสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กรมโยธาธิการและผังเมือง อนุมัติ
87 27546 นางมณีโชค ตติยไตรรงค์ นักบัญชีชำนาญการ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ
88 27552 นายอาจพล วงศ์บุษราคัม นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน อนุมัติ
89 27553 นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุมัติ
90 27554 นางพรรณทิพา เลื่องยศลือชากุล นักวิชาการพาณิชยฺ์ชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุมัติ
91 27556 นางกมลวรรณ ทวีชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม อนุมัติ
92 27557 นางสาวรวีวรรณ ชาติอาชาไนย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรมสรรพากร อนุมัติ
93 27562 นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อนุมัติ
94 27564 นายธาดา เมาลีทอง เจ้าพนักงานชั่งตวงวัด อาวุโส กรมการค้าภายใน อนุมัติ
95 27566 นายบรรจบ นิมิตรพรสุโข นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
96 27567 นางพัชราภรณ์ ธนารุณ เจ้าหน้าที่ศาลปกครองเชี่ยวชาญ สำนักงานศาลปกครอง อนุมัติ
97 27569 นายสุวโรจน์ ลีนะธีรเวทย์ เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน กรมบัญชีกลาง อนุมัติ
98 27571 นางนารี สี่หิรัญวงศ์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ นนทบุรี 2 อนุมัติ
99 27572 นายวิชัย ศิลปกิจโกศล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุมัติ
100 27573 นางวีนา ถาวรวสุ นักวิชาการภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ นนทบุรี 2 อนุมัติ

Pages