แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2536