ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2532