ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2535