สสบ.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สสบ.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2530