ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/สาขาสังคมศาตร์เพื่อการพัฒนา

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/สาขาสังคมศาตร์เพื่อการพัฒนา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2548