วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน)

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2544