วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2533