วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2536