วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2538