วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2550