วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกาณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2541