วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2531