วทยาศาสตรบัณฑิต/สาขาคณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วทยาศาสตรบัณฑิต/สาขาคณิตศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2530