วท.ม./เทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วท.ม./เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2551