รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2544