รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2540