รัฐศาสตรบมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตรบมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2546