รัฐศาสตมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2556