มัธยมศึกษาตอนปลาย

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับปริญญา: 
มัธยมศึกษา
สถาบันการศึกษา: 
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2525