พัฒนาสังคม

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
พัฒนาสังคม
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2539