พบ.ม./รัฐประศาสนศาสตร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
พบ.ม./รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2540