ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการเกษตร

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการเกษตร
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2542