ปริญญาโท กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาโท กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2548