ปริญญาวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2537