ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบลงทะเบียนกลางโฉมใหม่อยู่ในระดับใด

 |  Written by regadmin  |  1
พอใจมากที่สุด
37% (539 votes)
พอใจมาก
38% (552 votes)
ปานกลาง
16% (229 votes)
ค่อนข้างน้อย
4% (56 votes)
ต้องปรับปรุง
6% (83 votes)
Total votes: 1459