ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบลงทะเบียนกลางโฉมใหม่อยู่ในระดับใด

 |  Written by regadmin  |  1
พอใจมากที่สุด
37% (371 votes)
พอใจมาก
37% (376 votes)
ปานกลาง
15% (155 votes)
ค่อนข้างน้อย
4% (43 votes)
ต้องปรับปรุง
7% (69 votes)
Total votes: 1014