ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบลงทะเบียนกลางโฉมใหม่อยู่ในระดับใด

 |  Written by regadmin  |  1
พอใจมากที่สุด
37% (377 votes)
พอใจมาก
37% (383 votes)
ปานกลาง
15% (156 votes)
ค่อนข้างน้อย
4% (43 votes)
ต้องปรับปรุง
7% (70 votes)
Total votes: 1029