ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบลงทะเบียนกลางโฉมใหม่อยู่ในระดับใด

 |  Written by regadmin  |  1
พอใจมากที่สุด
37% (447 votes)
พอใจมาก
37% (455 votes)
ปานกลาง
15% (186 votes)
ค่อนข้างน้อย
4% (50 votes)
ต้องปรับปรุง
6% (78 votes)
Total votes: 1216