ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2552