Warning message

You must login or register to view this form.

แบบฟอร์มรับสมัครหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1 รุ่นที่ 2 (ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม และวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560)

รุ่นที่ 2 (ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม และวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560)

ประกาศ: สำนักงาน ก.พ. ขอขยายเวลาลงทะเบียนหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1และการทำแบบสำรวจ ดังนี้

 • รุ่นที่ 1 ขยายเวลาลงทะเบียนถึง วันที่ 23 มีนาคม 2560
 • รุ่นที่ 2 และ 3 ขยายเวลาลงทะเบียนถึง วันที่ 10 เมษายน 2560

หมายเหตุ :  

ขอให้อธิบดี (ในฐานะผู้บังคับบัญชา) และรองอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า (ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้เข้ารับการอบรม)

กรอกข้อมูลในแบบสำรวจเพื่อการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะผู้นำ (Leadership Needs Analysis) ทางเว็บไซต์ :  www.ocsc.go.th/rsr/analysis

ด้วยรหัสผ่าน REFORM2017

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางต่อไปนี้

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 • นางปจิตา ดิศกุล ณ อยุธยา

  • โทรศัพท์ 0 2547 1788
  • โทรสาร 0 2547 2049
 • นางวัชรวีร์ นิ่มเป๋า

  • โทรศัพท์ 0 2547 2041
  • มือถือ  086-0784445 
  • โทรสาร 0 2547 1783
 • นายสุรเดช สรรเสริญ

  • โทรศัพท์ 0 2547 2062
  • มือถือ 086-5512638
  • โทรสาร 0 2547 2049

อีเมล : rsr.ocsc@gmail.com