Skip to content Skip to navigation

OCSC Registration Front page slideshow

ล็อกอิน

ผู้ลงทะเบียนล่าสุด

ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร
ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ASEAN (ภาษาเพื่อนบ้าน)
นายนายฉายฌาญ ทองน้อย ASEAN (ภาษาเพื่อนบ้าน)
นายนายฉายฌาญ ทองน้อย ASEAN (ภาษาเพื่อนบ้าน)
นางจุไรรัตน์ กรงาม ASEAN (ภาษาเพื่อนบ้าน)
นางจุไรรัตน์ กรงาม ASEAN (ภาษาเพื่อนบ้าน)

เกี่ยวกับเรา

ระบบลงทะเบียนกลาง (OCSC Registration Center) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนงานฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ก.พ. โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) อ่านต่อ...