Skip to content Skip to navigation

OCSC Registration Front page slideshow

ล็อกอิน

ผู้ลงทะเบียนล่าสุด

ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร
นางสาวอภิชญา สังข์ทอง ASEAN (ภาษาเพื่อนบ้าน)
นางวิภาวรรณ ปาณะพล ASEAN (ภาษาเพื่อนบ้าน)
นางจริยา รอดอินทร์ HR-Pro
นายพิเชษฐ์ กุมภาว์ ASEAN (ภาษาเพื่อนบ้าน)
นางสาวสุขฤดี คำวัฒน์ ASEAN (ภาษาเพื่อนบ้าน)

เกี่ยวกับเรา

ระบบลงทะเบียนกลาง (OCSC Registration Center) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนงานฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ก.พ. โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.)
อ่านต่อ...