Skip to content Skip to navigation

OCSC Registration Front page slideshow

ล็อกอิน

ผู้ลงทะเบียนล่าสุด

ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร
นางสาวเขมจิรา ภูวะศรี HR-Pro
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอลิตา กาหวาย HR-Pro
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอลิตา กาหวาย HR-Pro
นางกรุณา วรกุลพิพัฒน์ HR-Pro
นายวิฑูร โชติกุลพิศาล HR-Pro

เกี่ยวกับเรา

ระบบลงทะเบียนกลาง (OCSC Registration Center) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนงานฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ก.พ. โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) อ่านต่อ...