Skip to content Skip to navigation

OCSC Registration Front page slideshow

ล็อกอิน

ผู้ลงทะเบียนล่าสุด

ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร
นายณัฐพงศ์ สุนทรกิติ หลักสูตรไอซีที
นายวีระเดช ปิยะวรรณสุทธิ์ หลักสูตรไอซีที
นายรุจิภาส จรรยาศรี หลักสูตรไอซีที
นางสาวลักษิกา นวลแสง หลักสูตรไอซีที
นายนิติกร ชัยวิเศษ หลักสูตรข้าราชการใหม่

เกี่ยวกับเรา

ระบบลงทะเบียนกลาง (OCSC Registration Center) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนงานฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ก.พ. โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) อ่านต่อ...