Skip to content Skip to navigation

OCSC Registration Front page slideshow

ล็อกอิน

ผู้ลงทะเบียนล่าสุด

ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร
นายศิริศักดิ์ สุขชื่น หลักสูตรไอซีที
ณมาพร ธรรมจง หลักสูตรไอซีที
สมใจ คล้ายสุบรรณ์ หลักสูตรไอซีที
ปุณณัฐฐา ชัยศิริวงษ์ หลักสูตรไอซีที
นางสาวชญานี วาจ่าง หลักสูตรไอซีที

เกี่ยวกับเรา

ระบบลงทะเบียนกลาง (OCSC Registration Center) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนงานฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ก.พ. โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) อ่านต่อ...