Skip to content Skip to navigation

OCSC Registration Front page slideshow

ล็อกอิน

ผู้ลงทะเบียนล่าสุด

ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร
นายเอกนรินทร์ ศรีอินทร์ ASEAN (ภาษาเพื่อนบ้าน)
นายกุลพล รัตนโสภณ HR-Pro
นางสาวกฤติกา ถาวรแก้ว ASEAN (ภาษาเพื่อนบ้าน)
นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ASEAN (ภาษาเพื่อนบ้าน)
นายวิราวุธ บัวโรย ASEAN (ภาษาเพื่อนบ้าน)

เกี่ยวกับเรา

ระบบลงทะเบียนกลาง (OCSC Registration Center) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนงานฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ก.พ. โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.)
อ่านต่อ...